Home

Klinická anatomie srdce pdf

Klinická propedeutika - interní čás

45 minut klinické anatomie Autor: David Sedmera P edm t: Klinická anatomieř ě Datum: 17.-18.10. 2012 Univerzita Karlova v Praze - 1. Lékařská fakult vit i CT vyšetřením srdce či MRI, v rutinní praxi se však příliš nepoužívá (10). Klinická a anatomická kritéria pro katetrizační náhrady aortální chlopně Hana Línková, Eva Pašková, Róbert Petr III. interní - kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK, Prah Poslech srdce. Měření krevního tlaku. Předpokládané znalosti: anatomie, fyziologie dané oběhového systému 5. Fyzikální vyšetření srdce (fyziologické nálezy - dokončení). Patologické nálezy. Přídatné zvuky, rozštěp ozev, srdeční šelesty, dělení šelestů. Předpokládané znalosti: anatomie, fyziologie. koma, zástava srdce v systole. 85-90% - lokalizace Klinická anatomie příštítných žláz Autor Author: Eliska Krejci Created Date: 3/27/2020 6:24:15 PM.

Ke stažení: Soustavná anatomie Fotografický interaktivní

klinická prax: štandardný 12 zvodový EKG záznam. • ím viac sa srdce rozťahuje poas plnenia, tým väšia bude sila kontrakcie a tým väšie množstvo krvi sa prepumpuje do aorty • Vo fyziologických limitoch prepumpuje srdce všetku krv Klinická anatomie; Soustavná (systematická) anatomie Pohybový aparát. Tabulka 1: Pohybový aparát; Název článku/kapitoly Autor Typ Soubor; Lebka (mozková část, neurocranium) Luňáček: PDF: Zobrazit: Lebka (obličejová část, splanchnocranium) Srdce a krevní cévy; Název článku/kapitoly Autor Typ Soubor; Srdce: Luňáček. Tabulka 2: Břicho a pánev; Název článku/kapitoly Autor Typ Soubor; Kýly: Luňáček: PDF: Zobrazit: Kožní řezy a přístupy v břišní chirurgii: Luňáček.

Ke stažení: Poznámky z klinické anatomie Fotografický

Srdce a plíce (Moderní učebnice kardiologie a pneumologie) Autorský kolektiv: Petr Widimský, Petr Zatloukal, Pavel Osmančík, Zuzana Moťovská, Pavel Gregor, Viktor Kočka, Hana Línková, Norbert Pauk Učebnice vznikla za podpory EU v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33276 Elektronické srdce a plíce. Projekt spolufinancuj Obr. 2: Anatomie srdce plazů (Pogona vitticeps, Iguana iguana; Foto: archiv KCHPPDS, úprava: A. Zemanová) Komora v plazím srdci (mimo krokodýlů) je rozdělena do tří podkomor - cavum venosum, cavum arteriosum, cavum pulmonale, což činí z komory dokonalý systém, který brání mísení okysličené a odkysličené krve 1.1 Anatomie srdce Srdce je dutý svalový orgán, který svými rytmickými stahy pohání krev v krevním řeþišti. Srdce se nachází za prsní kostí (sternem) v prostoru oznaþovaném jako mezihrudí (mediastinum). Z jedné třetiny se srdce nachází napravo a ze dvou třetin nalevo od středu prsní kosti

Klinická anatomie ve stomatologii / Request PDF . Klinická anatomie ve stomatologii / Vydáno: (2001) Anatomie lidského těla / Autor: Marieb, Elaine N. Vydáno: (2005) Recent Progress in Stomatology = Pokroky ve stomatologii Atestační otázky z oboru klinická stomatologie. Onemocnění srdce I Anatomie a fyziologie srdce. srdeční. Klinická část práce se zabývá charakteristikou a dělením ICHS. Dále pojednává o diagnostice a léčebných postupech u NAP (nestabilní angína pectoris). V další části práce je popsán průběh hospitalizace pacienta. Poslední část popisuje ošetřovatelský proces u tohoto pacienta, řeší otázku psychologi Studijní text do předmětu klinická propedeutika pro 4. ročník studijní obor zdravotnické lyceum ureno pro vnitřní potřebu školy Kolektiv autorek: Mgr. Romana Hanušová, Mgr. Dana Hauserová, Mgr. Iva Křesťanová, Mgr. Iva Lambova, Mgr. Jana Váňov

Srdce. Krs 1 Přehled tepen. Caisberger 1 21.11. Přehled tepen. Caisberger 1 Přehled ţil. Plíce, pleura, mediastinum. Vývojové odchylky dýchacího ústrojí. Slíţová 2 5.12. Klinická anatomie cest dýchacích Kracík 1 Vývoj trávicí trubice, branchiogenní orgány. Dutina ústní, zuby. Hájek 1 6.12. Vývoj trávicí trubice. Klinická kardiologie 9RM F HN prof. Šteiner oprašuje naše znalosti z anatomie a histo-logie. Poté začíná vlastní problematika kardiologie a an-giologie, kapitoly jsou napsány jasně, moderně, výstižně Srdce a plicní onemocnění, Poranění srdce a velkých cév 04. Klinická anatomie srdce 1 Laichman 11. 28. 04. Topografická a klinická anatomie velkých kloub ů HK a DK. 1 Laichman 12. 05. 05. Topografie nervových pletení. 1 Laichman 13. 12. 05. Topografická anatomie hrudníku. 1 Laichman 14. 19. 05. Topografická anatomie st ěny hrudní. 1 Holibka 15. 26. 5. 2021 Kolokvium.. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKA ŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV OŠET ŘOVATELSTVÍ Ošet řovatelská péče o pacienta po implantaci trvalého kardiostimulátoru Nursing care of the patient post implantatio

(PDF) Anatomie Cihak 1 Martina Hrindová - Academia

 1. Trávení - vývoj trávicí trubice. Dýchání 1 - nosní dutina, nosohltan, hrtan. Dýchání 2 - průdušnice, průdušky, plíce, mezihrudí. Vylučovací ústrojí. Mužské pohlavní ústrojí. Ženské pohlavní ústrojí. Srdce (Naňka) Srdce 1 (Kachlík) Srdce 2 - vývoj
 2. 14:00 - 14:10 KLINICKÁ ANATOMIE CANALIS FIBULARIS Anne Le Roy k ovlivnění funkce převodního systému srdce v okolí AV uzlu. Zdá se, že tlouštka mezikomorového septa a hloubka implantace chlopně, by mohla souviset s nutností trvalé kardiostimulace. Toto však musí být potvrzeno na větším souboru pacientů
 3. • anatomie srdce a cév 8 hod. • fyziologie srdce a dalších životně důležitých orgánů 8 hod. • vrozené srdeční vady 8 hod. • získané srdeční vady 8 hod. • chirurgická léčba vrozených vad 8 hod. • chirurgická léčba získaných vad 8 hod. • kardioaneseziologie 8 hod
 4. ANATOMIE • • věda o tvaru a stavbě lidského těla • • název anatomie je odvozen z řeckého slova anatemnein rozřezávat, pitvat • • Místo anatomie se užívá i označení morfologie - morfé = tvar • • Znalost stavb
 5. Memorix anatomie je moderní učebnice, která si za 2,5 roku našla více než 5 000 hrdých majitelů, zejména z řad mediků a lékařů. Na 600 stranách systematicky shrnuje informace z.
 6. Vyšší odborná škola zdravotnická Vzdělávací program: Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. Název modulu: Anatomie a fyziologie Kód modulu: P - ANF 01 Obsah modulu stavba buňky, fyziologie buňky, funkþní morfologie tkání

Anatomie srdce, pehled artérií a vén Krev, složení krve, krevní skupiny, krvetvorba Lymfatický systém Imunitní systém Klinická biochemie, charakteristika oboru, úkoly laboratoe klinické biochemie. Mezinárodní soustava SI, systém referenních hodnot, odlišnosti dtského v ku.. Základní literatura: 1. Čihák R.: Anatomie 1-3. Avicenum-Grada, Praha 1987-1 997. 2. Šedý J.: Kompendium stomatologie I. Triton, Praha, 2012, s. 104-379 1 Anatomie Srdce je hlavní orgán kardiovaskulárního systému, který se nachází ve středním dolním mediastinu. Je uloženo za hrudní kostí (Hudák, 2013, s. 266). Podle doporučení Evroé kardiologické společnosti je klinická klasifikace akutního srdečního selhání uváděna v následujících 6 kategoriích s. 1. Klinická část 1.1 Anatomie srdce a cév 1.1.1 Anatomie srdečních oddílů Srdce je dutý svalový orgán, tvořený čtyřmi oddíly, uložený v mezihrudí (mediastinu). Srdeční hrot směřuje k hrudní stěně dopředu doleva a dolů k 5. mezižebří v oblasti levé medioklavikulární čáry, srdeční baze je orientován 1.1 Anatomie srdce a cév 1.1.1 Anatomie srdečních oddílů Srdce je lidská pumpa zajišťující tok krve v organismu, a to v závislosti na potřebě organismu. Z největší části je srdce tvořeno dutým svalem, jenţ svou činností pumpuje krev do velkého a malého oběhu. Srdce je v podstatě dut

anatomie srdce, přehled artérií a vén, kapilární systém fyziologie srdce a krevního oběhu před a po zátěži; Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia, Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1979-8 VODRÁŽKA, Z. Biochemie. 2.vyd. Praha:Academia, 2002. ISBN 978-80-200-0600- Onemocnění srdce I Anatomie a fyziologie srdce Vyšetřovací metody v kardiologii Srdeční selhání Arytmie Anatomie a fyziologie srdce • anatomie - předsíně, komory, chlopně, velké srdeční cévy, perikard, epikard, endokard, převodní systém srdeční, věnčité tepny • fyziologie srdeční činnosti - srdce jako pumpa, faktory ovlivňující sílu srdečního stahu. 11 FYZIOLÓGIA SRDCA. ELEKTROKARDIOGRAFIA (J. KLIMAS) 138 11.1 Elektrokardiografická krivka 139 11.2 Humánny elektrokardiogram 143 Úloha 17: Elektrokardiografické vyšetrenie loveka. Úloha 18: Elektrická a mechanická aktivita izolovaného srdca (T.Stankovičová) 12 KVANTITATÍVNE. Ošetřovatelský proces u pacienta se srdeční arytmií. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Karolina Moravcová. Praha. 2017. 66 s. Tématem bakalářské práce je ošetřovatelský proces u pacienta se srdečn

Srdce - WikiSkript

 1. /stanovení Biochemie, Klinická biochemie, Vložené články Amyláza/charakteristika Biochemie, Gastroenterologie, Klinická biochemie,.
 2. Praha: Maxdorf 2018. Kniha Klinická kardiologie, napsaná kolektivem 61 významných českých kardiologů a lékařů příbuzných oborů, koordinovaná hlavním spoluautorem prof. Vojáčkem, se dočkala již 3. aktualizovaného vydání knihy, což svědčí o její kvalitě. Od 2. vydání uplynulo 5 let, což v tak progresivním oboru.
 3. LYMFOLOGIE - TEORETICKÉ ZÁKLADY A KLINICKÁ PRAXE Nakladatelství Galén vydalo vý-znamnou monografii, která by nemě-la ujít pozornosti stomatologů a pře-devším orálních a maxilofaciálních chirurgů. Jedná se o výsledek celoži-votní práce profesora anatomie, chi-rurga a vědeckého pracovníka prof. MUDr
 4. Vyšší odborná škola zdravotnická Vzdělávací program: Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. Název modulu: Biofyzika Kód modulu: P - BFY 01 Obsah modulu molekulová biofyzika - struktura, vlastnosti molekul a jejich souborů, molekulov
 5. Klinická manifestace choroby klinická manifestace -(1) symptom = příznak nemoci subjektivní (bolest, dušnost, únava, nevolnost, závrať, pálení žáhy objektivní (zvracení, horečka, průjem, otok, zarudnutí, -(2) syndrom = soubor příznaků(symptomů) symptomy a syndromy jsou odrazem jedna
 6. álech v knihovnách
 7. Jessenius o srdci. Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 56, 2020, No. 1, p. 47-48. Jan Jesenský z Jasené (Jessenius) (1566-1621) provedl v Praze v Rečkově koleji, v dnešní ulici Karoliny Světlé, ve dnech 8.-12. června 1600 první veřejnou pitvu v Čechách za účasti více než 1000 osob. Tento fakt je poměrně znám, již.

Ischemická choroba srdeční: etiologie, rizikové faktory, rozdělení. Angina pectoris stabilní a nestabilní. Akutní koronární syndrom. Chronická ischemická choroba srdeční. Diagnostika, léčba, sekundární prevence. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév Principy stavby oběhové soustavy. Stavba cévní stěny - klinické aplikace. Srdce. Koronární oběh. Řídící a regulační systémy srdce. Tlakové body - zástava krvácení. Srdeční cyklus. Proudění krve. Elektrofyziologie srdečního svalu, proncipy ekg. Krevní tlak a mechanismy jeho udržování

PDF (40.03 MB) Zhlédnutí. 489×. Základy anatomie 5 - Miloš Grim, Rastislav Druga. Anatomie krajin těla je pátým dílem Základů anatomie. Již druhé vydání bohatě ilustrované učebnice obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny podle klinickýc.. GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA 1.1 Anatomie a topografie srdce Srdce leží v mediastinu, prostoru mezi levou a pravou plicí, ohranieném vpředu hrudní kostí (sternem) a vzadu páteří. Jeho větší þást se nachází vlevo od mediánní roviny těla. Vazivový osrdeþník (perikard), ve kterém je srdce ukryto, naléhá na bránici. (Kastnerová, 201 Otázka: Úvod do klinické propedeutiky Předmět: Klinická propedeutika Přidal(a): vnl.xf Klinická propedeutika Symptomy subjektivní Příznaky objektivní Fyzikální vyšetření Vyšetření hrudníku Vyšetření břicha Vyšetření pohybového aparátu a končetin Vyšetřovací metody Vyšetření srdce Podle WHO Zdraví - stav úplného psycho-sociálního blaha Nemoc - Stav. 4.2 Srdce 4.2.1 Stavba srdce 4.2.2 Převodní systém srdeční 4.2.3 Čerpací funkce srdce a její řízení 4.2.3.1 Průběh srdečního cyklu 4.2.3.2 Řízení srdečního výdeje 4.2.4 Zevní projevy srdeční činnosti 4.3 Oběh krve v cévách 4.3.1 Tepenná část oběhu - uspořádání 4.3.2 Žilní část oběhu - uspořádán klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie a klinická genetika s případnou navazující e-learningovou formou výuky v celkové délce 24 dní. Teoretická ást OBECNÝ MODUL Minimální rozsah 17 h Cíl Osvojit si základy anatomie, histologie, embryologie, fyzika, chemie, biologie a fyziologie. Téma Rozpis uiv

anatomie pohybového systému (1200), topografická anatomie 1 (1198), topografická anatomie 2 (1197), klinická topografická anatomie (2092). web: výuka. Jak studovat anatomii, než si vytvořím vlastní systém Základy anatomie 1 -5 Galén, 2001 -2017 (základní text soustavné a topografické - tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) - zajišťuje oběh krve rytmickými stahy srdce - člověk má uzavřenou CS, tepny a žíly jsou spojeny se srdcem v celek - činnost srdce a krevní oběh popsal poprvé v 17. století William Harvey Tepny dolní končetiny Varolův most 26 Klinická anatomie dělí krk na sedm oblastí: I - submandibulární a submentální, II - horní jugulární, III - střední jugulární, IV - dolní jugulární, V - laterální, VI - přední část krku a VII - horní mediastinum. Klinické dělení krku je jednotné pro všechny lékaře různých odborností, tj

Patofyziologie. Perzistující tepenná dučej spojuje proximální levou plicní tepnu s obloukem aorty právě distálně od odstupu levé podklíčkové tepny a tvoří spojení mezi plicním a systémovým oběhem, které trvá během celého fetálního života až do neonatální periody (1) Kupte nebo prodejte knihu Systematická, topografická a klinická anatomie v online antikvariátu TrhKnih.c Klinická sekce postery. Tereza Pitašová, Andrea Doubková (Vedoucí práce: MUDr. Jiří Karásek, MUDr. Alžběta Blanková) - Poranění sdružená s mechanizovanou srdeční masáží v rámci rozšířené kardiopulmonální resuscitace. Tomáš Hráček, Zuzana Kohútová, Jan Daniel Klimeš (Vedoucí práce: MUDr Všeobecné lékařství 1. ročník Anatomie Biofyzika. Úvod; Aktuality. Archiv; Fakulta. O fakultě; Kolegium děkana; Akademický sená SYLABY POVINNE VOLITEĽNÝCH PREDMETOV študijný program všeobecné lekárstvo Alergológia doc. MUDr. P. ižnár, CSc. I. detská klinika-Genetika alergie.-Interakcia genetiky a vonkajšieho prostredia.-Alergický zápal.-Atopický pochod.-Intrauterinná senzibilizácia.-Alergia prostredia.-Klinické príznaky alergických chorôb.-Atopická dermatitída

Klinická anatomie ve stomatologii pdf - ulo

 1. PDF, PDF Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování Médium: e-book Rok vydání: 2013 Počet stran: 698: Rozměr: 29 cm Úprava: xix, 698 stran: ilustrace (převážně barevné) Skupina třídění: Pediatrie Učební osnovy
 2. Cyklistika - anatomie: Váš ilustrovaný průvodce pro sílu, rychlost a vytrvalost. Přátelská sněhová vločka. 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze Libuše Heczková pdf. 2000 nejpoužívanějších anglických slov + 5 audio CD pdf. 3333 km k Jakubovi: Podle deníku Mirka Korbela Petra Braunová pdf ulozto. 365 dní
 3. Fyzikální vyšet ření, anatomický podklad bolestí v oblasti hlavy. 1 Laichman 3. 03. 03. Topografická anatomie krku I. 1 Laichman 4. 10. 03. Topografická a klinická anatomie páte ře. 1 Laichman 5. 17. 03. Topografická anatomie dolní kon četiny. 1 Homza 6. 24. 03. Topografická anatomie horní kon četiny. 1
 4. VVV srdce - KulanWik . Stenóza a atrézie plicnice, Fallotova tetralogie. 2. Vrozené srdeční vady 2 - koarktace aorty, stenóza a atrézie aorty (včetně hypoplastického levého srdce), transpozice velkých tepen. Anomální odstup koronárních arterií. 3. Nenádorová onemocnění perikardu a pleury, pleuritis a patologický obsah pleur
 5. Anatomie (Oudgrieks: ἀνά (aná), op,open, en τομή (tomé), snede) is de tak van biologie die de Men onderscheidt: zoötomie (dierlijke anatomie) en plantenanatomie. De belangrijkste takken van.. В този раздел ще Ви представим много подробно анатомията на човешкото тяло. Ще.
 6. KLINICKÁ ANATOMIE HLAVY (klinické aplikace) - PDF. KLINICKÁ ANATOMIE HLAVY (klinické aplikace) Chovanec M 1,2 1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole 2 Anatomický ústav 1. LF UK Hlava hmatné útvary t. frontale glabell. Obecná neuroanatomie - úvod od PNS a CNS. 6. 5.-9. 11. Lebka I - Přehled.
 7. Topografická anatomie b řicha I. část. 1 Laichman 2. 17. 02. Topografie hlavy. Fyzikální vyšet ření, anatomický podklad bolestí v oblasti hlavy. 1 Laichman 3. 24. 02. Topografická anatomie krku I. 1 Laichman 4. 02. 03. Topografická a klinická anatomie páte ře. 1 Laichman 5. 09. 03. Topografická anatomie dolní kon četiny. 1

Jan Vojáček, Jiří Kettner, Jaroslav Dušek a kolektiv

Anatómia človeka alebo antropotómia alebo teloveda je časťou všeobecnej anatómie.Skúma stavbu orgánov a orgánových sústav ľudského tela. Ľudské telo, tak ako ostatné živočíšne telá, je tvorené anatomickými sústavami, tie sú tvorené orgánmi. Orgány sú tvorené tkanivami, ktoré sa skladajú z jednotlivých buniek a nebunkových štruktúr Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je (z biologického a lékařského hlediska) zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují. Smrt je tedy stav organismu po ukončení života, úplná a trvalá ztráta vědomí.Umírání je postupný proces, na jehož konci je smrt. Smrt nelze zaměňovat s umíráním. 1.1 Anatomie srdce Srdce čerpá krev do cévního system: pravá komora do malého (plicního) ob ěhu a levá komora do velkého (systémového) ob ěhu. Srdce a cévy (céva - vas) tvo ří uzav řený systém. Ze srdce prochází krev tepnami (arteriemi), nejten čí cévy ve tkáních jsou vláse čnice hodnocením srdeční anatomie ve dvou šikmých projekcích, spojené s možností orientovat se pomocí strategických pomůcek jako jsou katétr umístěný v koronárním sinu Tabulka 1. Výsledky transseptální katetrizace pacienti 42 (10 žen) fibrilace síní - izolace plicních žil - dvojitá TS punkce 36 pacient

Osetrovatelska pece o pacienta po implantaci trvaleho

Klinická diagnóza - tachypnoe > 60/min - alární souhyb - zatahování jugula, Patologická anatomie -ELMI. Sy.hyalinních membrán - IRDSy Prevence Prevence prematurity srdci. Perzistující plicní hypertenze novorozence (PPHN) Klinický obra 316 Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu stabilní ICHS diagnózu sICHS včetně nestenózující aterosklerózy. Tento postup může být rovněž užitečný u pacientů s PTP pří-tomnosti sICHS < 15 %, ale se střední pravděpodobnost - anatomie srdce, p řehled artérií a vén - fyziologie srdce a krevního ob ěhu - krev, složení krve, krevní skupiny, krvetvorba, fyziologie krve - lymfatický systém, fyziologie lymfatického sytému Obecná a klinická biochemie pro bakal. 15 min klinickÁ anatomie zvratnÉho nervu v chirurgii ŠtÍtnÉ ŽlÁzy mudr. jakub fuksa 15 min incidence of sdhd mutations in head and neck paragangliomas: is the pattern repetitive worldwide? mudr. anasuya guha, doc. mudr. martin chovanec, ph.d., mgr. zdeněk musil 15 min morphology of the cingulate and paracingulate sulci in healthy control

1 Full PDF related to this paper. READ PAPER. Funkcni-anatomie nahled. Download. Funkcni-anatomie nahled Srdce je to, oč tu běží Automatický nástroj MVA zajišťuje přehledné vyhodnocení anatomie a funkce mitrální chlopně. Na kvadrálním zobrazení jsou přehledně vidět pro nezpracovaná data můžete klinická data kdykoli optimalizovat, prohlížet a analyzova Anatomie - soustava kosterní Borovanský 1993 S-656 15 6 Anatomie - soustava svalová Borovanský 1993 S-657 14 6 Srdce a cévní systém Eliška 1996 S-637/7 55 1 Základy anatomie 1, Obecná anatomie a pohybový systém Druga, Grim 2001 S-778 33 1 Klinická genetika Thompson 1988 K-44089 8 isuog guidelines uog volume 8, issue 5, date: 1 november 1996, pages: 363-365. minimÁlnÍ standardy pro ultrazvukovÝ vÝcvik mladÝch lÉkaŘŮ v oboru gynekologie - porodnictvÍ . Úvo

Klinická farmacie I Vlček, Fialová a kol. 368 Klinická farmacie II Vlček, Vytřísalová a kol. 256 Klinická nefrologie; 2. vydání Tesař, Viklický 560 Klinická propedeutika v urgentnej medicine Dobiáš 208 Klinická propedeutika v urgentní medicíně Dobiáš 208 Klíšťová encefalitida Růžek a kol. 200 Koloskopie Falt a kol. 32 • 801 Laboratoř klinická biochemie (+812,814,815) • 802 Laboratoř lékařské mikrobiologie (+804,805,822) • 807 Laboratoř patologické anatomie (+817,823) • 813 Laboratoř alergologie a klinické imunologie • 816 Laboratoř lékařské genetiky (+820) • 818 Laboratoř klinické hematologi chači zubního lékařství absolvují dále ve 3. ročníku výuku Aplikované anatomie hlavy a krku, na níž se s námi podílejí i učitelé Stomatologické kliniky. Pro studenty všeo - becného lékařství vypisujeme již několik let volitelné předmět Klinická anatomie a Vy - brané kapitoly z topografické ana

1 ANATOMIE A FYZIOLOGIE ŽILNÍHO SYSTÉMU Cirkulace krve je v našem těle zabezpečena vzájemným propojením tepen a žil po-mocí krevních kapilár. Krev do tohoto systému je čerpána srdcem, které má úlohu pumpy. [19] Celkový objem žilního řečiště v těle je asi trojnásobný oproti objemu řečiště tepen Poznámka: Specifická anatomie a další doplňující kódy v postkoordinaci mohou být vícečetné, například vícečetná lokalizace. V tomto smyslu není implementována kontrola na reálně existující kombinace. 17 6. -7. 11. 201

Přehledná brožura ve fromátu pdf zabývající se komplexně ICHS od příčin, anatomie srdce, projevů, možných diagnostických a terapeutických postupů, 1.pomoci při náhlé kardiální příhodě organismu (srdeční výdej, průtok krve, trávení, Vegetativní nervový systém - anatomie. Katzung BG, Základní a klinická farmakologie. í Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cholinergn. Funkþní anatomie tkání. Epitely, pojiva, svalová tkáň, nervová tkáň. Stavba a funkce srdce. Krevní obh. Mízní soustava. Dýchací systém. Zevní a vnitřní dýchání. Nosohltan a hltan. Horní a dolní dýchací cesty. Stavba a funkce plic. VORLÍEK , J. a kol. Klinická onkologie pro sestry. Praha: Grada, 2012. ISBN 978. Obecná anatomie I Anatomie — Télovéda_ 2 Terminy, zkratky a tesko-slovenský anatomickÝ slovnik,.. 3 Histologie — Mikroskopická anatomie 4 Embryologie—Vývojová anatomie.....5 5 Anatomie ditéte _ 6 Anatomické zmény v puberté. 7 Roviny a lidskéh0 téla _ I Obecn Anatomie a fyziologie Obsah modulu: - Stavba buky, fyziologie buky, funkní morfologie tkání - Stavba přín pruhovaného svalu, přehled svalových skupin - Fyziologie svalové tkán - Anatomie srdce, přehled artérií, vén a kapilárního systému - Fyziologie srdce a krevního obhu - Biochemie a klinická biochemie, diagnostický.

Výukové materiály 2

Klinická anatomie je relativně nový předmět, který je jakýmsi zopakováním a završením anatomie. Předmět je opět zajišťován anatomickým ústavem a je tak trochu (ale zdaleka ne zcela) podobná pitevním cvičením v prvním ročníku, které jste již absolvovali Mají možnost konat PZK v 2 .kole či ústní pohovor (červen. Otázka: Symptomy subjektivní Předmět: Klinická propedeutika Přidal(a): vnl.xf Symptomy subjektivní 1/bolest intenzita - malá - lze odpoutat pozornost silná - nelze odpoutat pozornost nesnesitelná - člověk ztrácí psychické zábrany charakter - kolikovitá, bodavá, svíravá, pálivá, vystřelující, tupá, ostrá, lokalizace - místo kde to bolí vznik - při čem,. Teoretické základy výživy (základy anatomie, fyziologie, biochemie, patofyziologie) Technologie a hygiena potravin . Výživa v prevenci (výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví) Aplikovaná výživa (éþebná výživa, klinická výživa)l. Ošetřovatelství v práci nutriního terapeut

Video: Memorix anatomie - 3

Onemocnění srdce I

96g Válek, Svíženská Základy anatomie v zobrazovacích metodách, I díl - Skiaskopie a skiagrafie 2005 237,-98 Urbánek L. a kol. Klinická výživa v klinické praxi - 2. přepracované vydání 2010 165,-99 Veselý P. a kol. Konvenční a Free-Form-technologie výroby brýlových čoček 2014 222, Anatomie srdce a věnčitých tepen Karcinom prsu - typologie nádorů Novorozenecké pneumopatie a zobrazovací metody CT vyšetření srdce Sentinelová uzlina a její detekce Novorozenecká onemocnění mozku a zobrazovací metody MR vyšetření srdce Terapie karcinomu prsu Novorozenecká onemocnění a endovaskulární intervenc NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT Náhlá srdeční smrt garant prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. čtvrtek / 20. října 2016 / 9.05-10.30 hod. Kardiopulmonální resuscitace MUDr. Jan Kohoutek Klinika kardiologie IKEM, Praha Náhlá zástava oběhu je jednou z nejčastějších příčin úmrtí ve vyspělých zemích. Bez pomoc Klinická kardiologie 2. Lékařské repetitorium 2. PDF. 332 Kč . Okamžitě ke od anatomie a fyziologie srdce a cév, přes vyšetřovací metody, hodnocení EKG křivky, popis obtíží a možných komp . Více o knize -5% 352 Kč.

Klinická kardiologie (3

sa pozrieme na štyri oddiely srdca a na srdcové chlopne (anatómia), ľahko pochopíme jeho čerpadlovú funkciu (fyziológia). Na molekulovej úrovni rozdiel medzi tvarom a činnosťou sa stráca. Štruktúru a funkciu nukleových kyselín, enzýmov, polysacharidov a lipidov študujeme v rámci jednej disciplíny (biochémia) Ústav anatomie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha Klinická anatomie makro- i mikrocirkulace tlustého střeva A11 Bruk V., Lonský V. Kardiochirurgická klinika FN, Olomouc Penetrující masivní bodné poranění pravé komory srdeční A12 Bruk V., Steriovský A. Kardiochirurgická klinika FN, Olomou 7. Transpalntácia srdca u detí. Mechanická podpora cirkulácie/pľúc u detí. A. V rámci všeobecných zručností 1. štandardná klinická prax u 200 pacientov 2. asistencia pri operáciách + aspoň drobné chirurgické výkony 3. kanylácia periférnej žily 4. sutúra rany 5. exstirpácie 6. drenáž hrudníka pri pneumotorax Pravostranná srdeční katetrizace o Želízko M.: Základy hemodynamiky 20 min o Živý přenos Pravostranná srdeční katetrizace Koronární cirkulace o Bis J.: Koronární anatomie 15 min o Vojáček J.: Patofyziologie koronárního průtoku 15 min o Živý přenos Koronarografie Přestávka 14:30 - 15:0

E-prezenčka UV

a smerov. Cieľom predmetu je aplikovaná(klinická) anatómia a topografická anatómia. Teoretické poznatky: Získanie podrobných vedomostí o anatomickej stavbe jednotlivých orgánov a orgánových sústav. Vedieť latinsky popísať makroskopický pohľad na jednotlivé orgány a tiež ich anatomickú stavb Oddělení patologické anatomie a cytologie, Oblastní nemocnice Náchod a.s. 24 hodin ne ne není stanovena příloha směrnice SME-LPU-0075, Zajištění extramurálních vyšetření Přehled extramurálně prováděných vyšetření 2019 strana 6 z 90% účast na praktických cvičeních, aktivní znalost přednášených a praktikovaných témat kontrolovaná na praktických cvičeních a hodnocená známkou A - E. Praktická znalost srdce, krčního komplexu, útvarů na cadaveru a CNS hodnocená známkou A - E. Splnění výše uvedených požadavků je považováno za praktickou. B2 Klinická anatomie hlezna J. Bartoníček Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha B3 Přístupy k pilonu - kazuistiky R. Krejčí Chirurgické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě B4 Komplikácie po poraneniach pilónu a členka M. Kitka Klinika úrazovej chirurgie, Košice skalskydvur2017_program_II_pozvani.indd 8 23.3.2017 9:48:0

Jessenius o srdci proLékaře

Výukové materiály: 01 - Úvod do anatomie; Anatomické názvosloví. 02 - Speciální osteologie. 03 - Obecná a speciání syndesmologie. 04 - Soustava svalová - Myologie. 05 - Systém cévní - Angiologie (srdce a cévy, cor et vasa); Lymfatický systém. 06 - Zažívací ústrojí (SYSTEMA DIGESTORIUM Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., a kolektiv MOZKOVÉ ISCHEMIE A HEMORAGIE 3., přepracované a doplněné vydání Hlavní autor a editor knihy: Prof. MUDr. Pavel. Odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia Téma habilitačnej práce: Mitochondriálna dysfunkcia v etiopatogenéze ischemickej mozgovej príhody a diabetickej encefalopatie. VR JLF UK dňa 9. 12. 2020 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docentka v odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia. RNDr