Home

Zásady společenského chování pracovní list řešení

 1. Zásady společenského chování Pracovní list Vyber správnou odpověď. Společenskými pravidly se zabývá: a) etika b) etiketa c) estetika Společenské chování můžeme nazvat i jiným slovem. Poskládej toto slovo z přeházených písmenek. Vyber, kdo je společensky významnější a kdo méně významný
 2. Zásady společenského chování Pracovní list 1)Vypiš několik důvodů, proč by lidé měli dodržovat společenská pravidla..... 2)Vyber správnou odpověď. Společenskými pravidly se zabývá: a) etika b) etiketa c) estetika 3)Společenské chování můžeme nazvat i jiným slovem. Poskládej toto slovo z přeházených písmenek
 3. vyplnit pracovní list: Zásady společenského chování. 3. a 4. týden Źivotní prostředí a jeho ochrana (chování v přírodě, vliv technického pokroku, odpovědnost jedince za zdraví
 4. Zásady společenského chování Pracovní list. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lenka Medunová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.. NOBTNO = BONTON. muž. podřízený/
 5. při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem; ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný; porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu
 6. Zásady etikety Author: Jaromír Kolářík Last modified by: Jaromír Kolářík Created Date: 11/19/2017 6:11:16 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: Hewlett-Packard Other title

Zásady společenského chování - zsvrsovicka

Pracovní list Zásady společenského chování 1) Vypiš několik důvodů, proč by lidé měli dodržovat společenská pravidla......... 2) Vyber správnou odpověď. Společenskými pravidly se zabývá: a) etika b) etiketa c) estetika 3) Společenské chování můžeme nazvat i jiným slovem. Poskládej toto slov Zásady společenského chováníPracovní list. Autorem materiálu a všech jeho čá. stí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lenka Medunová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích, dopad vlastního jednání a chování (OSV 7, 8, 9 - učivo) OSV 10: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti. dovednosti pro řešení problémů. problémy v mezilidských vztazích (OSV 10 - PT

ZŠ 9.A - zsluziny.c

Zásady společenského chování - RVP

 1. istrativně-organizační zdatnost, schopnost pracovat s lidmi a působit na ně, jazyková způsobilost. Význam průvodcovské činnosti
 2. Samotné základy společenského chování jsou rovněž zpracovány na stránkách www.rvp.cz paní Miroslavou Wrubelovou. Pracovní list, který má formu kvízu, nám ušetří přípravu písemky (viz odkazy)
 3. Slušné chování . Zásady společenského chování . Klasifikovaný pracovní list: Nástup Habsburků, Třicetiletá válka, Marie Terezie a Josef II. Datum splnění: do 10. 6. 2020. Hodnocení: hodnoticí stupnice je součástí kvízu. Kvíz - slušné chování. ANO/NE - slušné chování
 4. Pracovní jednání. Jak představovat. Úprava stolu. Soukromá návštěva. Vizitky. Chování u stolu. V cizině. Oslovování. Zasedací pořádek: Některé odlišnosti a zvláštnost
 5. Řada středních škol nyní přechází na distanční výuku Pracovní vyučování připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy - dodržuje základní principy stolování a společenského chování - řídí se zásadami racionální výživy - provádí jednoduché operace platebního styku - bezpečnost, hygiena a zásady první pomoci Elektrotechnika v domácnosti
 6. stolování a společenského chování jednoduchá úprava stolu - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnutí první pomoci při úrazu hygiena v kuchyni, čistota surovin první pomo

1 - zsuj.c

 1. -udržuje pořádek a čistotu pracovní plochy Příprava pokrmů Pracovní plocha -aplikuje zásady hygieny -připraví stůl pro jednoduché stolo-vání Prostírání stolu -dodržuje zásady vhodného stolová-ní a společenského chování Správné stolování OSV 2/2- Mezilidské vztahy -popíše vybavení kuchyn
 2. áře,stáže
 3. dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování. udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni Vzdělávací obsah předmětu pracovní činnosti. Pracovní činnosti 1. ročník Dílčí výstupy Učivo Průřezové tém

jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie, uvědomovat si, v rámci plurality a multikulturního soužití, vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti; dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni), Provoz a údržba domácnosti (ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostec Pravidla společenského chování, zásady pro každý den, princip přednosti a jeho hlavní ukazatelé. Základní dovednosti společenského styku - pozdrav, představování, oslovování, titulování, podání ruky. Společenská konverzace - zásady společenské konverzace, tabu témata, umění naslouchat osvojení základních pracovních dovedností a návyků, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - učí se řešit problematiku technického rázu, zvládat různé pracovní postupy zásady společenského chování nemanipuluje s ohněm ani s elektrickými přístroji, drobn pomůcky a podle pokynů i správný pracovní postup, dbal na estetiku, úpravu, čistotu a hygienu svého zevnějšku i pracoviště, dodržuje zásady společenského chování měl osvojeny zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i zásady ochrany životního prostředí, uměl poskytnout první pomoc

dodržuje pravidla správného stolování a - společenského chování, zvládá úpravu stolu Pracovní činnosti se stavebnicemi: společně s ostatními připraví jednoduchou přesnídávku Stavby podle předlohy z kostek, stavby podle fantazie žáků (práce individuální i skupinová) řešení konfliktů souvisejících s plněním úkolů. 4. Zásady společenského chování a vystupování. základní pravidla společenského kontaktu v pracovním prostředí, etiketa při společenských událostech, zásady sebeprezentace, základní pravidla gastronomie, stolování v pracovním prostředí. 5

- zná pravidla správného stolování a společenského chování - dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci - udržuje pořádek a čistotu pracovní plochy - orientuje se v základním vybavení kuchyně - připraví jednoduchý pokrm Pravidla správného stolování - základní vybavení kuchyně - zdravé potravin

Zásady společenského chování - Školáci

Společenské chování v soukromí i na veřejnosti. Zásady a pravidla chování uplatňovaná ve vztahu: -k osobám různého pohlaví, věku, společenského postavení -k osobám se zdravotním postižením -v různých situacích soukromého i společenského styk vystupovat profesionálně a kultivovaně, dodržovat zásady společenského chování. 4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti masérských služeb. Příklady možných pracovních pozic: rekondiční a sportovní masér Pro řešení osobních, mezilidských, studijních i rodinných problémů je na škole jméno školy; dodržovat zásady společenského chování i v době mimo vyučování, (ISIC), omluvný list (OL) a pracovní přehled učně (PPU) - doklady, které si zakoupí při nástupu do školy; dokumenty pravidelně doplňovat osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace, jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispíva

Průvodce Cestovního Ruchu - Tu

• na pomoc třídního učitele při řešení problém ů • Dodržovat zásady společenského chování. Vždy jednat slušně a kultivovaně se vyjadřovat. cvičební a pracovní oděv z uzamčené šatny nebo míst vyhrazených na odložení vyučujícím Tv. Nevztahuje se na věci zapomenuté na jiných místech Pro Hayeka bylapodstatnou konstitutivní omezenost lidských znalostí a zájmů, tj. fakt, že člověk zná jen velmi nepatrnou část společenského celku, jehož je součástí, takže jeho chování mohou motivovat jen bezprostřední důsledky vlastních aktivit, které zná, resp. které může znát. Jeho podíl na uspokojení potřeb. osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace; jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat Kompetence k řešení problémů V Pracovní výchově budou realizována tato průřezová témata: VDO - občanská společnost a škola, zná pravidla správného stolování a společenského chování dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytn

Etiketa Občankáři - obcankari

Asertivita je jednou ze základních komunikačních schopností, kterou by měl každý ovládat, pokud chce uspět nejen v pracovních vztazích. Přečtěte si, jak se projevuje a jaké existují techniky, pomocí nichž se této dovednosti naučíte Hlavním cílem programu je motivovat zařazené mladistvé odsouzené k vytvoření pozitivního náhledu na nevhodnost řešení konfliktních a zátěžových situací agresivním jednáním, uvědomit si vlastní zodpovědnost za své jednání a porušování zásad společenského chování

- dodržovat zásady společenského chování - zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě - chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje - chápat minulost i současnost svého národa v evroém a světovém kontextu

Slušné chování pracovní list — prezentace seznámí žáky se

a) uplatňuje zásady společenského vystupování v různých profesních situacích; v průběhu modulu hodnocen především dosahovaný rozvoj dovedností; b) rozezná etické a neetické jednání; v průběhu modulu ověřováno prostřednictvím souborů úloh a pracovních listů s využití Zasedací pořádek (Pracovní list) Postup řešení konfliktů (Pracovní list) Plánování řešení problémů Co se mě obzvlášť týká (Pracovní list) Vytvoření pozitivního ovzduší Určení problému Konfliktní situace VI. (Pracovní list) Nalezení dobrého řešení Řešení konfliktů - hraní rol 1.1. Základy společenského chování Jak se představujeme a zdravíme V této úvodní lekci se studenti seznámí se základními pravidly společenského chování, jednání v různých situacích a v různých společnostech

varianty řešení úkolů - byl schopen řešit běžné úkoly na pracovišti, samostatně pracovat v týmu i aktivně se podílet na organizaci a řízení činnosti v pracovní skupině - jednal v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování a jednal profesionáln Kompetence k řešení problémů absolvent je veden tak, aby: témata, pracovní a jiné písemnosti - jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispíval k uplatňování hodnot demokracie - uvědomoval si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a. - zná pravidla správného stolování a společenského chování - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první pomoc při úraze - udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch Příprava pokrmů základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolován dodržovali zásady společenského a profesního chování používali při poskytování osobní péče klientům vhodné pomůcky a zařízení, správně je udržovali a dezinfikovali v případě potřeby poskytly neodkladnou první pomoc a zajistili pomoc odbornou pomáhali při prosazování práv a zájmů klientů PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ 2.1 Ve vztahu ke klientům Domova seniorů Uhlířské Janovice a) Pracovník organizace ctí klienty jako rovnocenné bytosti a chová se k nim s respektem. Při kontaktu s klienty dodržuje pravidla slušného chování a běžného společenského styku

spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). c) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen podle svých schopností a možností vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situací, tzn., že absolvent by měl vání pracovního nářadí (nůžky, špička) a jejich ukládání na pracovní místo. podílet se na řešení svých konfliktů. Umí se sám rozhodo-vat, předvídat následky určitého jednání, zdravé sebeprosazení, mediální gramotnost, čtení a počítání, zásady společenského chování. Klient v dílnách i v. dodržovali zásady podnikatelské etiky, společenského chování a vystupování dbali na BOZP 3. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosaženém vzdělání je výuční list témata, pracovní a jiné písemnosti - jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispíval k uplatňování hodnot demokracie - má přehled o výživě, zná zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní způsob - jednal v souladu s normami společenského chování a vystupoval profesionálně ve vztahu k zákazníkům, podřízeným, nadřízeným a k obchodním partnerům, - pečoval o svůj zevnějšek, znal zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil a uměl poskytnout první pomoc

Zásady společenského chován

stolování a společenského chování pokrmu Dokáže vybrat, nakoupit potraviny a připravit jednoduchý pokrm se zásadami správné výživy Jednoduchá úprava stolu Pravidla správného stolování jednoduchého -výběr, nákup potravin, zásady správné výživy VDO: Občan, občanská společnost a stát Škola VZ jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminac • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). c) Komunikativní kompetence Absolventi by měli být: • schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích; • vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování pracovní nástroje a pomůcky - ošetřuje pokojové květiny Žák: prostře rodinný stůl pro běžné stolování správně umístí příbor, při jídle jej řádně užívá při stravování dodržuje zásady společenského chování nemanipuluje s ohněm ani s elektrickými přístroji, drobn - spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence: Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: - vyjadřuje se v písemné i ústní formě v různých učebních, ţivotních i pracovních situacích; - vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování

dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání, pečoval o stroje a zařízení a prováděl jejich běžnou obsluhu a údržbu, rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru • dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce; • rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: • měl aktivní přístup k životu, včetně života občanského, a k řešení problémů ovládá zásady společenského chování - osobnost člověka - společenské chování a profesní vystupování - typy klientů a psychologické základy jednání. Průřezová témata Přesahy do Přesahy z; Občan v demokratické společnosti. Člověk a životní prostředí. Člověk a svět práce. Metody Postupy Formy práce; 1. Zásady vhodného a společenského chování, pravidel stolování, společnou tvorbu pravidel soužití ve skupině, osvojení zásad tolerance, empatie, vzájemné úcty, respektování norem a dohodnutých pravidel. kompetence pracovní a k řešení problémů. Člověk a svět práce a umění Správné chování dětí ve.

- ovládal zásady odpovědného, samostatného a aktivního jednání nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu jednal v souladu s etickými principy, přispíval k uplatňování hodnot demokracie - dbal na dodržování zákonů a pravidel společenského chování, respektovali práva a osobnosti druhých lid • zná pravidla správného stolování a společenského chování • dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc, udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch • uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení MuV - Kulturn spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). c) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní. formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, absolventi by měli Poslání naší organizace je poskytování služeb sociální péče klientům, kteří se v důsledku svého chronického duševního onemocnění, nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách, ocitli v nepříznivé sociální situaci

pozitivně řeší nejen pracovní úkoly, ale i případné konflikty v mezilidských vztazích. Občanské kompetence a kulturní povědomí Absolvent dovede analyzovat současnou společenskou strukturu, má základní právní povědomí, jakož i představu o morálních normách a zásadách společenského chování zásady správné výživy řešení pracovních listů..53 obsah Tato publikace je určena učitelům prvního stupně ZŠ. Jde o metodický manuál s informacemi o správné výživě, náměty na úkoly pro učitele a pracovními listy pro žáky. * dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a. Zásady a pravidla chování uplatňovaná ve vztahu: -k osobám různého pohlaví, věku 3.2 Uplatňování pravidel společenského chování a etických principů v práci (resp. numerické) dovednosti při řešení pracovních úkolů (např. při přípravě roztoků, přípravě pokrmů, stanovení velikosti plochy, spotřeby.

Zásady zdravé výživy pracovní list pracovní listy 44189

Následná opatření: takové chování je hrubým porušením pracovní kázně a pracovní poměr s tímto pracovníkem je ukončen výpovědí 2.1.6 Zaručení práv a svobod Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení. Základní zásady společenského styku. Základní zásady společenského styku. Slušnost je všeobecně přijatelný způsob chování člověka ve společnosti, projevuje se ve vzájemném styku v komunikaci. Základní cit pro slušné chování může být člověku dán, konkrétní projevy, jimiž slušnost vyjadřujeme, jsou.

periodizace vývoje, učení, druhy učení, výsledky učení Periodizace vývoje na člověka působí 3 základní činitele: I/ Vlivy prostředí výchova, klimatické podmínky II/ Vnitřní biologické podmínky vrozené předpoklady, vlivy působící na jedince v průběhu období prenatálního, perinatálního a postnatálního III/ Vlastní aktivita jedince činnosti člověka. společenského chování - zdravá výživa - pitný režim, zdravá strava OSV 3 - řešení problémů - dovednosti pro řešení problémů, problémy v seberegulaci - důsledně dodržuje pracovní řád a zásady bezpečné práce s nástroji, pomůckami - ohlásí každé poranění, dovede ošetřit jednoduché zranění - jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování - chápe význam životního prostředí pro člověka - ovládá zásady bezpečnosti a hygieny práce (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžno ovládá zásady racionální výživy a dietního stravování, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie

Video: Pracovní výchova - csicr

Etiketa - společenské dovednosti v pracovním a osobním

MOV - Detail modul

nalézat optimální varianty řešení úkolů, byl schopen řešit běžné úkoly na pracovišti, samostatně pracovat v týmu i aktivně se podílet na organizaci a řízení činnosti v pracovní skupině, jednal v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování a jednal profesionálně společenského chování - prohlubování znalostí a vědomostí - osvojujeme si zásady slušného chování, hygieny ve škole a ve školní jídelně - hrajeme scénky - zdravení, požádání, poděkování pracovní, k řešení problémů. Způsoby řešení konfliktů. vývoj konfliktu - eskalace, různé způsoby řešení konfliktů D. G. Pruitt - 1998 (podle Frankovský, Kentoš 2008 ) sociální dilemata - situace, v nichž si musí dvě nebo více stran vybrat mezi vlastním zájmem a společným zájmem rozhodnutí, které upřednostňuje společný zájem snižuje vlastní prosperitu, zis Řešení konfliktů 3 způsoby.

Učební dokumenty učebního oboru 69-55-E/003 Práce ve

chybná řešení a hledá nová, promýšlí a plánuje řešení problému, uvědomuje si zodpovědnost 3. Kompetence komunikativní - souvislými větami formuluje myšlenky, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, vyjadřuje své pocity řečí, gestem, mimikou, rozvíjí slovní zásobu 4 -dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu. PŘÍPRAVA POKRMŮ - orientuje se v základním vybavení kuchyně - připraví samostatně jednoduchý pokrm - dodržuje pravidla správného stolování a společenského. chování udržuje čistotu a pořádek pracovních ploch, základy. hygieny a. Klasifikační řád. Klasifikační řád základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění. dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném poranění • Učivo Práce s drobným materiálem - vlastnosti materiálu - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů - jednoduché pracovní postupy - využití tradic a lidových zvyků - papír a karton, přírodniny, textil, netradiční materiál

Vyhledávání slušné chování - Metodický portál RVP

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků žáků. Tento školní řád ruší předchozí školní řády a doplňky a nabývá účinnosti po schválení školskou radou. PaedDr. Václava Mašková. Školní řád je platný od 1. 9. 2020. Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním. - podněcuje práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažuje návrhy druhých e) občanské kompetence a kulturní povědomí - dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí - jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování a řešení vzniklých sporů souvisejících s narušováním zásad občanského soužití; Pracovních listů a Myšlenkových map. V praxi se osvědčily spolu s dalšími i vybrané zásady tréninku, zformulované v podobě patnácti užitečných principů pro trénink podle Jiřího Plamínka (2010) včetně využití jeho. uplatňuje zásady hlas. hygieny, je schopen prakticky využít pěvecké dovednosti a návyky vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět. - obecné zásady a pravidla společenského chování - chování na pracovišti, ve styku s hosty, při jídle - oblečení, pomůcky a další požadavky na obsluhu. 2. Úklidové a přípravné práce - úklid a příprava pracoviště - malý a velký stolní inventář - čištění a údržba - příprava inventáře a prostírání. 3

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM Identifikační údaj

- ovládal zásady odpovědného, samostatného a aktivního jednání jak ve vlastním tak i veřejném zájmu - přispíval k uplatňování hodnot demokratické i občanské společnosti bez projevu xenofobie, rasismu a násilí - dbal dodržování zákonů a pravidel společenského chování, respektoval práva a osobnost druhých lid Sociální zásady Zvyšování blahobytu jednotlivců i celého občanského společenství Uskutečňování podnikatelských záměrů poctivým a etickým způsobem, úcta k lidským právům, jednání ve shodě se zákony a předpisy a přísné dodržování Pravidel chování zaměstnanc k řešení problému buď samostatně nebo s vedením jiných lidí navrhnout způsob pracovní a jiné písemnosti (žádosti a podání na instituce, jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie Známe základní zásady osobní hygieny, dodržujeme je. Učíme žáky samostatnosti při oblékání a obouvání. Dodržujeme základní pravidla společenského chování a stolování. Správně zacházíme s pomůckami školní družiny, hračkami, stavebnicemi a společenskými hrami, a umíme o ně pečovat. Dopravní činnos

Školní řád - školníinf

- spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence: Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: - vyjadřuje se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích; - vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování •dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na elektrotechnických •vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a společenského chování. Personální kompetence Vzdělávání má dosáhnout stavu, aby absolventi byli připraveni: •zvolit pro řešení úkolu odpovídající. Klienti, kteří mají možnost trvalejšího pracovního uplatnění pro zdravotně znevýhodněné osoby (invalidita II. a III. stupně), mají dohodu o pracovní činnosti, pracovní úvazek 4 hod./den. Provoz: Každý pracovní den, 8.30 - 12.30 hod., zajišťují souběžně 2 terapeuti. Kapacita 12 pracovních míst. Pracovní aktivity 66-51-H/01 PRODAVAČ - PROFIL ABSOLVENTA Název a adresa školy : Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Alejní 12, 415 01, Teplice Zřizovatel : Ústecký kraj Název ŠVP : PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání : 66-51-H/01 Prodavač Délka a forma vzdělávání : tříleté denní Platnost ŠVP : od 1. září 2009 počínaje prvním ročníkem Popi

Václav Klusoň: Morálka - pravidla čestného chování List

Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování . Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni. - provádí jednoduché montáže a demontáže - učí se pracovat podle návodu a předloh Pracovní uplatnění absolventa: -dodržuje hygienické normy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozu, -jednal v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování, -uplatňoval bezpředsudkový přístup k zákazníkům a spolupracovníkům - dodržovat zásady bezpečnosti práce, hygieny práce a ochrany zdraví - jednal a vystupoval v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování - pracoval svědomitě pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků pracovních, hygienických a bezpečnostních podmínek. V teoretické výuce jsou žác dodržuje zásady společenského chování při stolování UČIVO Hygiena a bezpečnost práce: Hygiena provozu domácnosti; Čisticí prostředky, odstraňování nečistot. Zásady první pomoci Základní vybavení kuchyně: pracovní plocha; Elektrické spotřebič; Kuchyňské nástroje; Otevírání konzerv, zavařenin, lahví 1 Pracovní uplatnění absolventa. Po ukončení studia a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a.