Home

Typy rozmnožování živočichů

Rozmnožování živočichů - zcu

 1. Individuální vývoj (ontogeneze) živočichů začíná zpravidla oplozením vajíčka a končí smrtí živočicha. Probíhá ve dvou obdobích - embryonálním a postembryonálním (mezi něž bývá u savců včleněno ještě tzv. období fetální)
 2. Typy podnebí a jejich ekologický význam Makroklima: (regionální klima) je výsledkem geografické a orografické rozmnožování živočichů a všechny děje spojené s reprodukcí např. pohlavní aktivita, příjem potravy u samic, tvoření zásob tuku, stěhování apod
 3. - kontaktní živočichové - tito živočichové vyhledávají blízkost jiného jedince (jako příklad si uvedeme např. papoušky) - distantní živočichové - tito živočichové vyhledávají kontakt pouze při námluvách a rozmnožování (typickým příkladem jsou kočkovité šelmy,..) 3) Zvuková komunikac
 4. Nepohlavní rozmnožování je biologický proces, kterým rodičovský organismus produkuje své klony - geneticky identické organismy. Obvykle se bere jako charakteristický pro nižší organismy. U mnoha vyšších organismů (např. vyšších rostlin) je ale brán jako regulérní alternativa pohlavnímu rozmnožování a je často člověkem hojně využíván v zemědělství a.
 5. Rozmnožování člověka je forma pohlavního rozmnožování.Osou rozmnožování člověka je pohlavní styk mezi mužem a ženou (), který vyústí v těhotenství a posléze porod.Výjimečně se ve formě polyembryonie vyskytuje i rozmnožování nepohlavní, kdy se rýhující vajíčko rozdělí za vzniku jednovaječných dvojčat (celosvětově se vyskytuje u cca 0,3 - 0,4 %.
 6. Houbovci (Porifera, z lat. porus = otvor, řec. forein = nosit) či také houby (neplést s říší Fungi) nebo živočišné houby jsou jednodušší, většinou mořští živočichové s vakovitým tělem. Výjimečně mohou dosahovat průměru až 2,5 metru (druh Xestospongia muta). Bývají většinou asymetrické, jen místy s náznaky paprsčité symetrie

Reprodukce Organizm

 1. 24. Rozmnožování živočichů. Typy nepohlavního rozmnožování, pohlavní rozmnožování, hermafroditismus, gonochorismus, typy gamet, gametogeneze. Vnější a vnitřní oplození, rodozměna (metageneze), partenogeneze (heterogonie). Pohlavní soustava člověka. 25. Ontogeneze živočichů a člověka
 2. Rozmnožování člověka živočichů. BI - Biologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál - přenos pohlavním stykem, z matky na plod, krví syfilis - příjice - bakteriální onemocnění, bakterie Treponema pallidum.
 3. Rozmnožovací cykly živočichů: rozmnožování opakovaně-druhy, které se rozmnožují pouze 1x za život (hmyz, některé ryby - úhoř), rozmnožovací období tak, aby byl zajištěn správný vývoj potomstva-uvolňování vajíček a spermií v období říje (estrus) - zvýšená pohlavní aktivita živočichů
 4. Rozmnožovací soustava - Fylogeneze. Jedná se o výukovou prezentaci doprovázenou otázkami, úkoly, spoustou schémat, obrázků a odkazů. Prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k fylogenezi rozmnožovací soustavy živočichů. Z prezentace lze snadno vytvořit pracovní listy
 5. Fyziologie živočichů Živočišná buňka - význam jednotlivých organel, buněčná proliferace a diferenciace, typy oběhových soustav, řízení a parametry oběhu, mechanismy udržující krevní oběh, srdce - stavba, mechanika činnosti a řízení jeho funkce typy rozmnožování, pohlavní buňky a orgány.
 6. erálních živin organických látek v rostlinách, regulace výměny plynů. Příjem a konverze radiační energie v rostlinách, fixace uhlíku. Metabolismus uhlíku, využití asimilátů v růstových procesech. Minerální výživa rostlin.
 7. čím dýchají, rozmnožování. 36. Ploštěnky (Turbellaria). Charakteristické znaky, zástupci. 37. Co je to žábrohlíst. Kde žije, do které skupiny živočichů patří. Charakterizujte tuto skupinu. 38. Motolice (Trematoda). Charakteristické znaky, typy vývojových cyklů (podrobný popis a vždy uvés

Fylogeneze rozmnožování živočichů - seminárka - Seminárky

 1. ÚVOD. věda zabývající se chováním živočichů = etologie. etogramy = souborné soupisy pozorování zvířat ve volné přírodě nebo lidské péči. etologie jako biologický obor se zabývá: pozorováním živočichů v přirozeném prostředí. proximátními a ultimátními příčinami chování. zahrnuje širokou škálu.
 2. Hlavní orgánové soustavy živočichů - krycí, oporná, pohybová, trávící, dýchací, vylučovací, oběhu tělních tekutin, smyslová, nervová, žláz s vnitřní sekrecí, rozmnožovací. Srovnání v rámci hlavních živočišných taxonů. Základní typy rozmnožování živočichů. Životní cyklus
Společenstva a druhy bezobratlých živočichů - Rašeliniště

Rozmnožování a vývoj živočichů. 6) Typy buněk, jejich srovnání. Trofické vztahy v ekosystémech. 7) Charakteristika domény Bakteria, její význam. Dýchací soustava člověka. 8) Rozmnožovací soustava člověka, ontogeneze. Houbové organismy, charakteristika, zástupci. 9) Stavba rostlinného těla. Proteosyntéza. 10) Chromozóm Poznávání rostlin, hub a živočichů 2. Rozmnožování buněk a jejich růst. Mitóza a meióza. Buněčný cyklus. Soustava opěrná a pohybová - svalstvo. Stavba a činnost svalové tkáně. Svalové skupiny hlavy, krku, trupu a končetin. Poznávání rostlin, hub a živočichů 3. Viry - nebuněčné typy živých soustav Říše: PRVOCI (Protozoa = Protista) Všechny jednobuněčné eukaryotní organismy řadíme do skupiny Protista.. Prvoci (Protozoa; řec. protos = první, prvotní a zoon = zvíře) jsou nejasně definovanou podskupinou protist.Od ostatních jednobuněčných eukaryot se liší např. heterotrofním způsobem výživy a větší pohyblivostí. (Dříve bývali označováni také jako. charakteristika skupin, rozmnožování a srovnání rodozměny rostlinných oddělení, klasifikace, zástupci, fylogeneze 2. Tělní tekutiny a obranné procesy v organismu - typy tělních tekutin živočichů, složení a funkce krve, srážení krve, specifická a nespecifická imunita, způsoby likvidace antigenů, krevní skupiny

Modrásek rozmnožování | modrásek bahenní byl v minulosti

Rozmnožování a Ontogeneze Živoč

 1. Napiš 3 příklady nepohlavního rozmnožování rostlina a 3 příklady nepohlavního rozmnožování živočichů. 8. Vysvětlete pojem vývoj nepřímý s proměnou dokonalou (vajíčko - larva - kukla -jedinec)
 2. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > R > Rozmnožování živočichů
 3. U plazů se vyskytují všechny tři typy rozmnožování: vejcorodost, vejcoživorodost a vzácně živorodost. Vejcorodí plazi kladou svá vajíčka vždy na souš a ve většině případů se o ně již. Ptakořitní mají vyměšovací otvor, kloaku, upravený stejně jako ptáci a plazi

Dorozumívání živočichů - Alíkoviny - Alík

Co víš o rozmnožování těchto živočichů? Rozmnožování obecně. Základní typy rozmnožování: 1) nepohlavní = nový jedinec vzniká zčásti těla jiného organismu. 2) pohlavní= splynutí dvou pohlavních buněk (samčí a samičí POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ. většina živočichů. vytvoření speciálních buněk (gamety), vznikají . meiózou (redukční dělení) v pohlavních orgánech. Prvoci - k obohacení genetického materiálu ( umožněn vývoj. konjugace (spojení) - 2 buňky se k sobě připojí buněčnými ústy, makronukleus se rozpadá, mikronukleus se. ONTOGENEZE ŽIVOČICHŮ. Individuální vývoj (ontogeneze) živočichů začíná zpravidla oplozením vajíčka a končí smrtí živočicha. Probíhá ve dvou obdobích - embryonálním a postembryonálním (mezi něž bývá u savců včleněno ještě tzv. období fetální). Během embryogeneze je jedinec chráněn vaječnými obaly či.

Nepohlavní rozmnožování - Wikipedi

 1. rozmnožování živočichů systém a evoluce živočichů etologie a ekologie živočichů Diblastica Triblastica - Schizocoelia charakterizuje základní typy chování živočichů zhodnotí problematiku ohrožených druhů a navrhuje možná opatření jejich ochrany - kroužkovci - členovc
 2. U živočichů se jen ojediněle vyskytuje hermafroditismus, kdy jedinec je nositelem obou pohlaví, samčího i samičího. Ale i v tom případě se musejí dva jedinci setkat a vyměnit si pohlavní buňky, aby mohlo proběhnout pohlavní rozmnožování (viz. kap. Rozmnožování živočichů)
 3. Charakteristika podříše řas, typy stélek. Vývojové větve řas, jejich fotosyntetická barviva. Význační zástupci, způsob jejich života a rozmnožování. Využití řas. Mechorosty a kapraďorosty. Charakteristika z hlediska přizpůsobení k suchozemskému způsobu života. Popis rodozměny, gametofyt a sporofyt
 4. Metabolismus a rozmnožování (pdf) - definice základních typů metabolismu (autotrofní a heterotrofní, aerobní a anaerobní) a základních typů rozmnožování (pohlavní a nepohlavní, typy gamet ap.) Viry (pdf) - stavba virové částice, rozmnožovací cyklus viru, významná virová onemocněn
 5. Rozmnožování živočichů a člověka 17. Nervová soustava - typy nervových soustav živočichů, hlavní struktury a funkce mozku a míchy člověka, vyšší nervové funkce. 18. Tělní tekutiny - složení a funkce hlavních složek krve, specifická a nespecifická imunita - obranný systém organismu včetně kůže..
 6. Typy asexuálního rozmnožování štěpení (fission) = rozdělení rodiče do dvou velikostně přibližně stejných jedinců Cnidaria (Žahavci) Gonády jsou tvořeny pouze shluky vyvíjejících se gamet; oplození je obvykle externí, larva je volně plovoucí planula Žahavce dělíme do tří velkých skupin Hydrozoa (Polypovci.
 7. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky Okruhy témat otázek z biologie k bakalářským zkouškám (učitelské studium Bi-X, obor 1501R001Biologie) V akademickém roce 2020/2021 dochází k aktualizaci ve znění otázek (vyznačeno červeně). V Olomouci 25.1.2021 zkoušející SZZ bc. biologie OBECNÁ BOTANIKA (BOT - O

Rozmnožování - Wikipedi

seminárka: Fylogeneze rozmnožování živočichů Začátek - primordiální gonocyty z nich se vytváří oogonie (malé buňky s velkými jádry).U plazů, ptáků a savců se už během zárodečného vývoje oogonie mění mitózou na oocyty 1. řádu.Takto jsou uchovány až do pohlavní zralosti Dělení prvků - kovy, polokovy, nekovy Typy pohybů u živočichů. Pohyby živočichů: a) lokomoční - pohyb z místa na místo za účelem potravy, nebezpečí, pohyby při rozmnožování, tyto pohyby nejsou u přisedlých forem živočichů b) pohyby vnitřních orgánů - trávení, činnost srdce, zvukové projevy Způsoby pohybu

Houbovci - Wikipedi

Základní typy rozmnožování živočichů na jednobuněčné i mnohobuněčné úrovni, embryonální fáze života (diferenciace tkání a orgánů), postembryonální fáze života (příklady vývoje přímého a nepřímého), stárnutí a smrt. Člověk a jeho vztah k živočišné říši, etické otázky některých směrů. F. - rostlin - živočichů - člověka Anatomie (ř. anamtein = řezati) Lékařská f. a patofyziologie Obecná fyziologie (děje na molekulární a buněčné úrovni) Srovnávací fyziologie (fylogenetický přístup) Ekologická fyziologie (adaptace) 1552 Fernel (f. jako nauka o projevech živé přírody) W.Harvey (1578 - 1657. ROZMNOŽOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ měkkýši, pláštěnci). Druhým mechanismem je tzv. sukcesní hermafroditismus, při kterém je v určitém období života produkován jen jeden typ gamet, zpravidla mladší jedinci produkují spermie a teprve starší jedinci produkují vajíčka. Pohlavní soustava a rozmnožování rozmnožování virů, rozmnožování na buněčné úrovni (prokaryotická buňka; eukaryotická buňka - buněčný cyklus, mitóza, meióza, typy cytokineze), gametogeneze (diferenciace pohlavních buněk), nepohlavní a pohlavní rozmnožování živočichů (hermafroditismus

Rozmnožování živočichů. Ontogenetický vývoj a stárnutí živočichů. Modelové organismy pro studium biologie hub, rostlin a živočichů. 5. Genetika Dědičnost a proměnlivost. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Znak, fenotyp. typů funkčních derivátů, přehled názvů a struktur biologicky významných kyselin (mono- rozmnožování rozliší základní projevy života rostlin a živočichů popíše jednoduše přehled vývoje obratlovců dá do souvislostí funkci základních orgánových soustav a orgánů vyšších rostlin a obratlovců rozmnožování, vývin, vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavníh Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky Okruhy témat otázek z biologie k bakalářským zkouškám (učitelské studium Bi-X, obor 1501R001 Biologie) V akademickém roce 2017/2018 dochází k aktualizaci otázek SZZ u okruhů Botanika - Systém nižších rostlin, Zoologie - Systém strunatců Obecná botanik Rozmnožování.) Životní funkce vyšších rostlin, živočichů (Fotosyntéza. anaerobní glykolýza, oxidativní fosforylace, koloběh ATP. Rozmnožování a pohyb rostlin. Teplota živočichů. Dýchací soustavy živočichů. Srdečně - cévní soustavy živočichů. Tělní tekutiny živočichů. Vylučovací soustavy živočichů Rozmnožování organismů rozmnožování virů, rozmnožování na buněčné úrovni (prokaryotická buňka; eukaryotická buňka - buněčný cyklus, mitóza, meióza, typy cytokineze), gametogeneze (diferenciace pohlavních buněk), nepohlavní a pohlavní rozmnožování živočichů

PODKMEN: PLÁŠTĚNCI (Urochordata, Tunicata) mořští živočichové, vývojově nejnižší strunatci; vakovité/soudečkovité tělo s jednovrstevnou pokožkou, která vylučuje rosolovitý plášť (tunica) - plášť tvořen tunicinem (polysacharid, který je podobný celulóze), může obsahovat i jehličky z uhličitanu vápenatéhoCS: otevřená, srdce pohání krev oběma směr živočichů základní tkáně, orgány a orgánové soustavy, tělní pokryv § fyziologie živočichů § typy opěrné a pohybové soustavy, soustavy látkové přeměny a řízení organismu § způsoby rozmnožování § systém a evoluce živočichů. § žahavci § ploštěnci § hlísti § měkkýši § kroužkovci § členovc

PPT - Pletiva cévnatých rostlin PowerPoint Presentation

Adaptace živočichů k získání určitých typů potravy. Anatomie a funkce jednotlivých částí trávicí soustavy člověka. Postup trávení jednotlivých živin, metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin. Zásady zdravé výživy člověka. 27. Rozmnožování živočichů a člověka. Biologický význam reprodukční činnosti Nepohlavní rozmnožování živočichů 1/62 Gemmiparie (pučení) Je dělení, při němž nový jedinec vzniká jako jednoduchý pupen, který postupně roste a nakonec se oddělí Mateřský jedinec přitom nepřestává existovat a je schopný vytvářet nové pupeny. Tento typ rozmnožování je častý u láčkovc Třída: Polypovci Rozmnožování nezmarů Pohlavní - výměna gamet (oplození vnitřní i vnější). Nepohlavní - vnější pučení (vznik kolonii, jedinci mají jednu společnou láčku). Třída: Medúzovci Třída: Medúzovci Rozmnožování medúz Postupný vývoj žahavce Třída: Korálnatci Mořští žahavci Times New Roman Arial Calibri Comic Sans MS Výchozí návrh Rastrový obrázek pro bakalářské a magisterské obory PF, ZF a ZSF na JU Rozmnožování Rozlišení pohlaví Determinace pohlaví Determinace pohlaví Pohlavní typy Pohlavní typy Pohlavní typy Genotypová determinace pohlaví (savci) Vznik gynandromorfismu Vznik. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, _x000d_ je Věra Pavlátová._x000d_ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání_x000d_ pedagogických pracovníků (NÚV)

a examinátor fyziologie živočichů) Doc. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. (examinátorka systému a fylogeneze nižších rostlin) Odd. Chlorophyta - monadoidní a kokální typy - charakteristika, rozmnožování, systém a zástupci. Odd. Chlorophyta - vláknité typy - charakteristika, rozmnožování, systém a zástupci. Odd. živočichů a správně je zařadí do systému o vysvětlí jejich význam v lesním ekosystému o popíše život významných druhů, včetně způsobu rozmnožování o vysvětlí vztahy mezi živočichy a nutnost ochrany druhů o vysvětlí problém biologické rovnováhy Vztahy hub, rostlin a živočichů v lese, les jako cele Stavba buňky, typy metabolismu a způsob rozmnožování bakterií, význam bakterií a jejich využití, bakteriální onemocnění, Alexandr Fleming a význam jeho objevu pro medicínu, základní vlastnosti virů, životní cyklus virů, virová onemocnění, jejich šíření a léčení, prevence, očkovací kalendář

8 Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin 9 1. PůvOd sexuality Dříve, než se budeme zabývat konkrétními způsoby rozmnožování a projevy sexu-ality u různých skupin živočichů a rostlin, zastavíme se u sexuality z obecného po-hledu : typy pohlavního procesu u zástupců všech oddělení hub, typy plodnic u askomycetů a bazidiomycetů, příklady zástupců Nepohlavní rozmnožování hub : způsoby nepohlavního rozmnožování a rozšiřování, sporangiofory bičíkaté a bezbičíkaté, konidi

Pohlavní rozmnožování živočichů a rostlin. životní cyklus krytosemenné rostliny. Generativní orgány pozorovatelné na gametofytu. základní struktura květu. tvarová variabilita květních částí. porovnání květu jednoděložné a dvouděložné rostliny. postavení semeníku. Základní typy postavení vajíčka v semeník rozmnožování u rostlin - umožňuje vznik nových rostlin. a) NEPOHLAVNÍ (vegetativní) dělení jedné (mateřské) buňky, oddělení některé části rostliny. např. hřížení rybízu, kořenové řízky, šlahouny, oddenky, cibule, hlízy. speciální typ rozmnožování - roubování, očkování dřevin. b) POHLAVNÍ (generativní. 5

- typy oběhových soustav u živočichů - stavba a funkce cévní soustavy člověka 23. Exkrece a osmoregulace. Vylučovací orgány živočichů a člověka - rozdíly ve vylučování a regulaci osmotického tlaku u sladkovodních, mořských a suchozemských živočichů - typy vylučovacích orgánů u živočichů MIMIKRY. termín označující vnější podobnost jednoho organismu jinému organismu, nebo neživému předmětu, která napodobiteli poskytuje různé výhody v rámci selekce; podobnost není zapříčiněna příbuzností ani konvergencí, ale selekčním tlakem predátorů; obvykle je tedy důvodem ochrana před predátory, mimikry tak zvyšují šanci na přežit Teplota jako ekologický faktor, adaptace živočichů. Světlo jako ekologický faktor, adaptace živočichů. Rozmnožování, říje, reprodukční typy, rozmnožovací cykly u savců, ptáků, obojživelníků a plazů. Růst a vývoj mláďat u savců, ptáků, obojživelníků a plazů. 7. Záření, modifikace slunečního záření. typy růstu populace. Typy růstu populace. J-křivka: exponenciální, chybí přirozený nepřítel (trsy rostlin, stáda živočichů) Strukturace populace. složení populace podle různých hledisek. podle pohlaví - poměr samců a samic. při rozmnožování produkují infekční stádia Informace pro uchazeče o studium. Tématické okruhy z biologie k přijímacím zkouškám z biologie. Tématické okruhy vycházejí z platných pedagogických dokumentů pro vzdělávání a současných platných učebnic biologie pro gymnázia

Rozmnožování živočichů Rozmnožování pohlavní a nepohlavní, gonochorismus a hermafrodismus. Gametogeneze, oplození a vývoj oplozeného vajíčka, vznik zárodečných listů. Vývoj zárodků obratlovců. Opěrná a pohybová soustava živočichů z hlediska fylogeneze Soustavy opěrné u bezobratlých a obratlovců, kostra, typy. nové přepracované a rozšířené vydání Kniha obsahuje: úvod do problematiky mořské akvaristiky - výběr velikosti nádrže - vybavení mořského akvária - filtrace mořské vody - význam světla a osvětlovací technika - tepelný režim - potrava a krmení mořských živočichů - typy mořských nádrží - nemoci a jejich léčba - získávání mořských živočichů. 3. Typy stélek u řas. Ruduchy (Rhodophyta) - postavení v systému organismů, charakteristika oddělení, význační zástupci, výskyt v přírodě, význam pro člověka. 4. Evoluce svalové a oporné soustavy živočichů. 5. Materiální prostředky výuky přírodopisu. 6. 1

Rozmnožování člověka živočichů, BI - Biologie - - unium

Typy rozmnožování živočichů, sexuální dimorfismus, epigamní chování, vnitřní a vnější oplození, přímý a nepřímý vývin, primární a sekundární larvy, péče o potomstvo (příklady parentální, paternální a maternální péče) Typy potravních řetězců (příklady potravního řetězce ve vodě a na souši), potravní specializace živočichů (příklady druhů). Stavba Země - seismický model Země, definice základních geosfér, jejich vymezení, horninové složení, lokalizace endogenních geologických procesů v geosférách, Milankovičovy cykly. 9 Autor knihy: der Gathen Katharina von; Anke Kuhl, Téma/žánr: sexuální chování živočichů - rozmnožování živočichů, Počet stran: 144, Cena: 239 Kč. Rozmnožování je jednou z nejdůležitějších funkcí živočichů, protože na něm závisí pře-žívání druhu. Probíhá dvěma způsoby: nepohlavním (asexuálním) a pohlavním (sexuálním). Ne-pohlavní rozmnožování probíhá různými procesy štěpení, pučení, odškrcování nebo rozpadu Rozmnožování živočichů. Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti humánní fyziologie. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze

Příkladem vegetativního rozmnožování je pučení u nezmaru, rozmnožování rostlin hlízami, oddenky, cibulemi, šlahouny, řízky atd. Tyto příklady ukazují, že některé druhy rostlin (řidčeji živočichů) mají vyvinuty zvláštní útvary (orgány) specializované na vegetativní rozmnožování Nepohlavní rozmnožování živočichů, jeho klasifikace a stručná charakteristika. Regenerace živočišných tkání a orgánů, transplantace. Gastrulace, její charakteristika, význam a typy. Vajíčka živočichů, jejich klasifikace a způsoby rýhování. Blastogeneze, charakteristika, význam a typy blastul. Systém bezobratlýc • Mezi systematickými skupinami živočichů jsou rozdíly v rozmnožování, které jsou např. znakem dané skupiny, ale vyskytují se oba základní typy tj. nepohlavní i pohlavní způsob rozmnožování teplota má také vliv na morfologické znaky a rozmnožování; Biotické faktory. způsob a kvalita výživy, vnitrodruhové a mezidruhové vztahy; podle způsobu příjmu potravy rozeznáváme 2 hlavní typy živočichů; biofágové - živí se potravou živo

Rozmnožovací soustava - Fylogeneze - Digitální učební

seminárka: Fylogeneze rozmnožování živočichů () Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky. Přihlášen Rozmnožování hub může být: a) nepohlavní - uskutečňuje se několikrát během vegetačního období b) pohlavní - uskutečňuje se zpravidla jednou během roku. NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ . Tento typ rozmnožování je zejména častý u parazitických hub, které se mohou snadno rozšířit na poměrně velký okruh hostitelů a substrátů

Ukončení bakalářského studia Ústav experimentální

dva typy jader u nálevníků: makronukleus (vegetativní), mikronukleus specializovaní parazité (přichycovací aparát, redukce organel a smyslů, rozmnožování) pronikají do hostitelské buňky (apikální komplex organel) cizopasí v mezibuněčných prostorách studenokrevných živočichů Fylogeneze živočichů - vývoj jednotlivých typů tělních soustav 12. Teplota a její udržování, funkce tělních tekutin, exkrece a osmoregulace Typy stélek, rozmnožování a ekologický význam řas. 4. Výtrusné rostliny - základní charakteristika skupin mechorosty. Times New Roman Arial Calibri Zápisník 1_Zápisník Chování živočichů (Etologie) Etologie Typy chování - vrozené (stereotypní) Typy chování - získané (adaptivní) Vrozené chování Kineze Taxe Instinktivní chování Obecné principy instinktivního chování Vnitřní vyladění - motivace Hledací - apetenční chování. Determinace pohlaví živočichů - 2 hlavní typy: typ Drosophila (savčí) typ Abraxas (ptačí) ♀ XX ♂ XY ♀XY ♂ XX rozmnožování, při níž dochází k vývoji embryí přímo ze samičího vajíčka, neoplozeného samčí pohlavní buňkou Základní typy rozmnožování buněk. 3. Základy buněčného metabolizmu (základní metabolické dráhy a cykly, primární a Biodiverzita živočichů ve světovém měřítku. Biologie, ekologie, zástupci a geografické rozšíření hlavních skupin (úroveň řádů). Základy zoogeografie (biogeografické oblasti

Primární a sekundární pohlavní znaky, pohlavní dimorfismus.8. Rozmnožování živočichů II. - Vývin přímý a nepřímý. Primární a sekundární larvy. Vývin s proměnou. Kukla jako vývinové stádium.9. Ontogenetický vývoj živočichů - Základy blastogeneze a organogeneze. Typy vajíček, typy rýhování a typy blastul Rozmnožování a vývoj Úkol 1: Spermiogeneze. Prohlížejte kanálek směrem od periferie do středu kanálku a zakreslete jednotlivé typy buněk. králíka, prasete a býka. Fotografie spermií dalších druhů živočichů. Pozorujte a zakreslete v poměrných velikostech jednotlivé typy spermií lišících se počtem a délkou. základní typy rostlinných pletiv vegetativní a reprodukční orgány, morfologie a jejich funkce (kořen, stonek, list, květ, plod) - fyziologie rostlin: fotosyntéza, dýchání vodní režim, pohyby, rozmnožování rozmnožování a vývoj živočichů rostlinná a živočišná buňka, jednobuněčné a mnohobuněčné organismy, rozmnožování živočichů Rozvíjené klíčové kompetence: KŘP Druh učebního materiálu: Pracovní list Druh interaktivity: Aktivita Cílová skupina: Žák Stupeň a typ vzdělávání: Základní vzdělávání - druhý stupeň Ročník: 7