Home

Alexandrova říše rozpad

ANTIKA - Rozpad říš

Rozpad říše. Rozpad říše Když Alexandr Veliký, vládce takřka celého tehdy známého světa, v červnu 323 před n.l. v Babylóně zemřel, nezanechal za sebou žádného živého dědice. Obě jeho manželky byly sice těhotné, ale nikdo nemohl tušit, jakého pohlaví děti budou, či zda se vůbec narodí živé a zdravé. Alexandr se již za svého života stal legendou v Evropě a také v mnoha zemích Asie, nicméně zoroastristé jej oprávněně chápali jako ničitele jejich první velké říše. Často je uváděna Alexandrova údajná záliba v zabíjení, ohromné množství civilních obětí a krutost při zacházení s poraženými Rozpad říše. Rozpad říše Když Alexandr Veliký, vládce takřka celého tehdy známého světa, v červnu 323 před n.l. v Babylóně zemřel, nezanechal za sebou žádného živého dědice. Obě jeho manželky byly sice těhotné, ale nikdo nemohl tušit, jakého pohlaví děti budou, či zda se vůbec narodí živé a zdravé Rozpad Alexandrovy říše a války diadochů Z té se stala Alexandrova oddaná přítelkyně i přes incident, kdy při prvním setkání poklekla před Héfaistiónem (Alexandrův homosexuální partner, ale také skvělý velitel) místo Alexandra. Makedonský král se vůbec k celé rodině Dareia choval velice dobře Rozpad říše Když Alexandr Veliký, vládce takřka celého tehdy známého světa, v červnu 323 před n.l. v Babylóně zemřel, nezanechal za sebou žádného živého dědice. Obě jeho manželky byly sice..

Alexandrova říše se po smrti svého zakladatele rozpadla a na jejím území vznikly nástupnické státy, které si mezi sebou rozdělili Alexandrovi generálové. Ve válkách, které rozpad říše doprovázely, padli téměř všichni Alexandrovi druzi. Vzniklá helénistická království byla postupně pohlcována novým pánem světa. Koneckonců, Alexandr nedobyl nová území relativně snadno pro nic za nic. Je proto velmi nepravděpodobné, že by Alexandrova říše v nějaké formě přežila až do moderní éry. Přesto by mohla výrazně formovat odlišnou podobu světa - nikoliv nepodobně jako Římská říše

Alexandr Veliký - Wikipedi

Makedonie (řecky Μακεδονία, Makedonía) byla staré řecké království ležící na severu moderního Řecka.Sousedy Makedonského království (řecky Μακεδονικό Βασίλειο) byly na západě království Épeiros a menší státní útvary Ilýrie, zatímco na východě hraničila s ještě více nejednotnou Thrákií.Poté, co si Alexandr Veliký podrobil Perskou. Rozpad Alexandrova snu Po Alexandrově smrti si v krvavých bojích zemi rozdělili generálové Antigonos, Ptolemaios a Sekeukos. Jeho manželka Roxana se synem byli zavražděni, stejně jako matka Olympiada

Rozpad říše Římské - Dějepis - Střední školy - Studentino

Alexandrova říše se po jeho smrti rozpadla a na jejím území postupně vznikly nástupnické státy, které si mezi sebou rozdělili Alexandrovi generálové. Ve válkách, které rozpad říše doprovázely, padli téměř všichni Alexandrovi druzi Rozpad Alexandrova snu. Po Alexandrově smrti si v krvavých bojích zemi rozdělili generálové Antigonos, Ptolemaios a Sekeukos. Jeho manželka Roxana se synem byli zavražděni, stejně jako matka Olympiada. Po Alexandrovi tedy nezůstali ani dědicové, ani říše Říše Alexandra Velikého Alexandr Veliký (336-323 př. n. l.) syn Filipa II., vzdělaný, ctižádostivý, schopný vojevůdce jeho učitelem filosof Aristoteles jeho snem vytvořit mohutnou světovou říši => tažení do Malé Asie, Persie, Egypta, Indie (zde neúspěch) hlavním městem říše Babylo Rozpad říše Alexandra Velikého a vznik nástupnických států (Jan Pečírka, Dějiny pravěku a starověku.První část, IX. Druhá část, XII.) Po Alexandrově smrti Řekové pod vedením Athén v čele s Hypereidem a Démosthenem rozpustili Fillipovu korintskou ligu a založili protimakedonský řecký svaz

ANTIKA - Řecké dějin

  1. Říše Alexandra Velikého Snímek 10 Snímek 11 Snímek 12 7 starověkých divů světa Snímek 14 Snímek 15 Snímek 16 Snímek 17 Snímek 18 Snímek 19 Snímek 20 Rozpad říše Helénistická kultura Doplň vynechaná slova, tak získáš poznámky, které si opiš do sešitu: Snímek 24 Správné řešení Citace - zdroje
  2. Athény, Sprata, řecko - perské války, válka peloponéská, vzestup Makedonie, Alexandrova říše a její rozpad. Starověký Řím. Etruskové a počátky Říma. Periodizace římských dějin - doba královská, republika a její systém, zahraniční politika. Boje o Středomoří, punské války
  3. Helemistické období- konec Řecka (-146) Helas=Řecko. - řecká kultura a vzdělanost se šíří po celém středomoří a v Asii (Alexandrova říše) - po válkách řecké státy oslabeny toho využil Filip 2. Makedonky. - Alexandr Veliký Makedonský začal obsazovat další území
  4. Pompeje: Alexandrova mozaika z Faunova domu Římská kopie ztracené řecké malby z roku cca 315 př. n. l. zachycuje moment vítěztví Alexandra Veliké v bitvě u Issu. [cca 100 př. n. l., mozaika, umístění: Národní archeologické muzeum, Neapol]
  5. Alexandrova smrt zůstává obklopena nejasnostmi. Žádný pramen není zcela spolehlivý. Jedna z variant jeho skonu je, že byl otráven, nejpravděpodobněji se však jeví varianta recidivy malárie nebo tyfu. ROZPAD ŘÍŠE Po Alexandrově smrti se jeho říše rozpadla. Mohutná říše byla rozdělena mezi jeho diadochy = vojenské.
  6. Helénismus Vyhledej v učebnici, co označuje pojem helénismus. období prolínaní řecké kultury s východními kulturami Kdy toto období začíná a končí? začíná tažením Alexandra Velikého (334 př. n. l.) a končí ovládnutím Egypta Římany (30 př. n. l.) 145 př. n. l. - Římané připojili Řecko ke své říši Boj o.

Mince Alexandra Velikého a jeho nástupců - Num

323 Př. n. l. - Alexandrova smrt 306-305 Př. n. l. diadochové přijímají titul krále každý na svém území 301 Př. n. l. - smrt Antigona Jednookého a definitivní rozpad Alexandrovy říše Rozpad Alexandrovy říše • po Alexandrově smrti si říši rozdělili velitelé jeho vojska na tři samostatné království všechna království postupně ovládla římská říše (např. Egypt v roce 30 př. n. l.) Rozšíření řecké kultury Alexandrova rodná zem. Seleukos ve spolku s jinými diadochy poráží v bitvě u Ipsu Antigona Jednookého, posledního vážného uchazeče o Alexandrovo dědictví; definitivní rozpad Alexandrovy říše. 171 - 139/138 př. n. l. 301 př. n. l. 323 př. n. l

Jak by mohl vypadat svět, kdyby Alexandr Veliký nezemřel

Makedonie (království) - Wikipedi

V roce 1916 bylo Rusko v kritické situaci. Car Mikuláš II. byl nucen odjet do války. V jeho nepřítomnosti řídila stát carevna Alexandra Fjodorovna, která sluchu dopřávala v hojné míře radám Rasputina, který ji ovládal a prakticky ji nařizoval, co m Ach, lidský život je krátký a odehrává se v rozměru historického okamžiku. Jako nelitujeme zhroucení Alexandrova impéria, pádu Říše římské, a pokud nejsme sentimentálními Francouzi, ani rozpadu Napoleonovy říše, tak našim potomkům nepřijde vhodné plakat nad koncem naší Evroé unie. Ale jistě ano, litovat bude čeho Po rozpadu Sovětského svazu následovala delší přestávka až do roku 2000, kdy si více než dvouhodinový koncert českého umělce v Kremlu přišlo poslechnout 6700 fanoušků, kteří sál zcela zaplnili. Od té doby zavítal do Ruska ještě třikrát Fotky: Alexandrovci přežili rozpad SSSR, v Praze byli poprvé v 1937. Přehled fotografií. V současnosti má Akademický soubor písní a tanců Ruské armády A. V. Alexandrova podle TASS 186 členů, včetně devíti sólistů a 64 zpěváků v mužském sboru, 38 členů orchestru a 35 tanečníků a tanečnic Alexandrovci: Zpívající zbraň. Tragická smrt Alexandrovců se stala citelným bodnutím do ruské duše. Armádní soubor písní a tanců symbolizuje sovětské časy i dnešní Rusko. Patří k jeho rozpoznávacím znakům. Matrjoška, kalašnikov, Bolšoj těatr a zpívající chlapíci v uniformách a směšných kulatých čepicích

V předchozím článku zabývajícím se Českým ekumenickým překladem jsme se zabývali tím, jak se nevěrecká liberální teologie překladatelů promítla do jimi sepsaných úvodů k biblickým knihám. Skrze ně si ti muži slibovali, že pomohou čtenářům porozumět významu text Písma, ve skutečnosti však mnohé svedli na scestí a zaseli do jejich myslí mnohé pochyby. Přečteno 3548 krát.Moderní evangelisté se poměrně často zabývají podrobně tím, co Ježíš prožíval před a během umučení. Vypracovávají celé studie o tom, jak brutální bylo samotné římské bičování, pokračují v detailních popisech popravy. Bible se ale takto detailně prožitky při ukřižování nezabývá: Marek 15, 16-24 Vojáci ho odvedli do. u0001. 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo 5) Proč se o tom učíme 6) Slovníček. u0003. Pokud budeš chtít, přečti si báji o Odysseovi a připrav si k ní se spolužáky dramatizaci Pracovní list do dějepisu pro žáky 6. ročníku. Počátek Alexandrova tažení proti Perské říši - 336. rozpad II. námořního spolku - 362. bitva u Mantineie - konec hegemonie Théb - všeobecný mír mezi Polis - smrt Epameinóndáse - 168. dobití Sýrie Pompeiusem = Seleukovská říše součástí Říma - 30

Po invazi Alexandra Velikého do Achaemenidské říše v roce 330 př. N.l. a krátce po jejím rozpadu vznikla helénistická království v celé jihozápadní Asii ( Seleucidská říše, Pergamonské království), severovýchodní Africe ( Ptolemaiovské království) a jižní Asii ( Řecko-Bactrian Kingdom, Indo-Greek Kingdom).Helénistické období bylo charakterizováno novou vlnou. Periodizace řeckých dějin. Vývoj polis. Athény, Sprata, řecko - perské války, válka peloponéská, vzestup Makedonie, Alexandrova říše a její rozpad. Starověký Řím. Etruskové a počátky Říma. Periodizace římských dějin - doba královská, republika a její systém, zahraniční 56 57 Antické labyrinty moderní makedonské identity Miroslav Kouba Místo úvodu Společenské změny a s nimi související nové sociokulturní poměry v zemích východní a jihovýchodní Evropy znamenaly pro tamní národní společenství v mnoha ohledech i přelomový okamžik jejich etnické a kulturní identikace. Mnohé národy na Balkáně po roce 1990 procházely procesy. 19 STAROVĚKÉ ŘECKO - MYKÉNSKÁ CIVILIZACE STAROVĚKÉ. materiál - kámen a mramor, řada zdobných prvků (sochy, sloupy, římsy, štíty), tři klasické řecké typy - dórský, iónský, korintský • výtvarné umění - proslulé je zejména řecké sochařství (zobrazuje.

Megaloman Alexandr Veliký: Porážku neznal! - Epochaplus

Bylo to nejspíš pod vlivem jeho manželky, která byla dcerou moskevského obchodníka. Ale ano, je třeba přiznat, že v 19. století optimistický náhled na vedoucí úlohu ruské říše v osvobozeneckém úsilí slovanských národů u českých, slovenských i dalších intelektuálů zas tak vzácný nebyl Toto je pátý ze série článků, které postupně rozebírají sedm světových velmocí biblických dějin. Cílem je ukázat, že Bible je důvěryhodná a inspirovaná Bohem a že obsahuje poselství naděje — naděje na to, že utrpení způsobené krutou vládou člověka nad člověkem skončí Říše postupně upadala, poté následovala ztráta území a císařské autority způsobené vlastními feudatoriemi a po invazi Hunů ze Střední Asie. Po rozpadu říše Gupta v 6. století byla jižní Asii opět pod vládou mnoha regionálních království. Menší linie klanu Gupta nadále vládla Magadha po rozpadu říše Kassandros (350 př. n. l. - 297 př. n. l.) byl regentem a v letech 305 až 297 př. n. l. králem Makedonie a nejstarším synem makedonského vojevůdce Antipatra.Poprvé se objevil v doprovodu Alexandra Velikého v Babylóně, kam ho Antipatros vyslal, aby ho bránil před pomluvami svých nepřátel, především královny matky Olympias.Alexandr s ním prý tehdy jednal vysloveně.

Republika Makedonie. Republika Makedonie (do . Geografie. Republika Makedonie sousedí se Období prvních Slovanů a Byzantské říše. Území dnešní republiky Makedonie bylo Slovany osídleno již v 6. a 7. století.Při své expanzi si je však podrobila Byzantská říše, později, v 2. čtvrtině 9. století se dostala většina země pod vliv říše Bulharské Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

Peloponéská válka. 323 př. Kr. v Babylonu umírá • během tažení zakládal nová města • většinou je pojmenovával po sobě • nejznámější Alexandrie v Egyptě (proslulá knihovna, maják) • Alexandr zde byl také pohřben, hrobka se však nikdy nenašla Rekonstrukce knihovny Alexandrijská knihovna v současnosti Maják na. Když lidé z mexického státu Tlaxcala cestují do jiných částí země, jsou někdy krajany ponižováni jako zrádci. Tlaxcala je co do velikosti nejmenším státem v Mexiku, ale v mexické rané historii hrál obrovskou roli, v neposlední řadě, když se domorodí obyvatelé Tlaxcaly spojili s malou skupinou dobyvatelů Hernánem Cortesem, aby zničili aztéckou říši dokument: Rozpad Osmanské říše () Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky. Přihlášen

Od Black Friday do Chadventu. redakce Shekel.cz 18.12.2014 - 26 Kislev 5775. Zdroj: Archiv. Ještě jsem pořádně nestihl smazat z e-mailové schránky všechny ty skvělé a výhodné nabídky, které můžu využít na Black Friday 1), a už mezi nimi pěkně proskakovala Weinuka 2) (Chrismukkah - Christmukkah). Na Black Friday jsem se. Obrovská Alexandrova říše se rozpadla na několik menších států. K rozpadu přispělo také velké množství národnostních, kulturních a hospodářských rozdílů. Nejdůležitější státy, které vznikly → Makedonie, Egypt a Sýrie (helénistické státy). Helénismus → odvozeno od slova Helén Alexandrova říše byla ve své době největší stát na světě. Sahal od dnešního Pákistánu po Jaderské moře a od Uzbekistánu po jižní okraj Egypta. Jeho státní zřízení můžeme označit jako monarchii s tím, že Alexandr v širokém měřítku přejímal zvyklosti vládců dobytých území (měl to usnadněno tím, že. Alexandrova smrt znamenala odchod největšího dobyvatele v historii. V perských, arabských i latinských oblastech a dokonce i v Mali se objevují různé verze legend o Alexandrovi. Palác Topkapi v Istanbulu byl kdysi sídlem sultánů otomanské říše. Nyní je to muzeum s obsáhlou studnicí islámské kultury, vědy a zbraní, do. Rusko se vzpamatovává z nedělní letecké tragédie u Soči, kde se zřítil letoun ministerstva obrany s 92 lidmi na palubě, včetně 64 členů věhlasného Alexandrovova armádního souboru písní a tanců. Národní poklad měl ve svých začátcích povzbudit na frontách ruské vojáky svým zpěvem a tancem. Později se stal žádaným vývozním artiklem

Drachma Alexandra Velikého Mojemincovna

Článek vznikl jako reakce na seriál příspěvků geopolitika pana Alexandrova, který se, ze zcela neruských, ba přímo nekontinentálních pozic, rozplýval nad americkou kulturou, atlantickou civilizací, která dobyla svět a dokázala svými bankovkami, svazy letadlových lodí, Mickey Mousy, MacDonaldy a Coca-Colou - s. Rozpad Římské říše znamenal, že se oblast dostala pod nadvládu Východořímské, tedy Byzantské říše. Jejich vláda však měla přestávky, neboť v 10. století zde vládli Bulhaři, potom opět chvíli Byzantinci a od roku 1081 Normani, jejichž základna byla na Sicílii

Megaloman Alexandr Veliký: Porážku neznal! - EpochálníSvět

Bohové byli duchovními patrony, ochránci, veliteli velkých říší, které dnes známe jako Babylonská, Médoperská a Alexandrova Makedonská říše. Všechny vyjmenované říše byly na začátku našeho věku. Věku, v němž dostal člověk od Boha právo vládnout nad celou zemí. To byl ten sen. Také jeho výklad povíme králi Jeden z velkých cílů bolševiků spočíval v uzurpaci veškerého bohatství ruské říše. To byl důvod, proč Lenin vyhlašoval, že kriminálníci se mají stát spojenci komunismu. (10) Tyto živly vzaly Leninovo heslo pleňte, co bylo vypleněno! vážně Putin jde ve stopách cara Mikuláše. Sadomasochistická láska ve světové politice. Tak bývalý český ministr zahraničí, kníže Karel Schwarzenberg, sexuologickou terminologií popisuje staletou vzájemnou fascinaci mezi Rusy a Němci. Zažili ji prý i jeho předkové. Rusové se vždycky chtěli dostat k moři, které nezamrzá Constantinus Magnus (306 - 337) Okolo poledního, když už se den nachýlil, spatřil prý na vlastní oči planout nad sluncem, přímo na obloze, vítězné znamení kříže ze světla: na kříži byl nápis hlásající: V tomto znamení zvítězíš. Úžas se zmocnil jak císaře, tak i celého vojska, které jej na tažení provázelo a stalo se očitým svědkem tohoto divu

Video: Dějiny filosofie II - Masaryk Universit

Perská říše - Wikipedi

V této neklidné době již stále zesiluje integrace vyšších a nižších vrstev obyvatelstva znamenající rozpouštění bílé krve vyšších tříd v širší indické populaci. Miltner (1978, s. 99): Po rozpadu guptovského impéria a po pádu významné, leč nepevné říše Haršovy vzniklo velké množství drobných států Po rozpadu říše Chetitů a rozkladu kassitské moci v Babylonu, vyvolaném Aramejci, se v celém předoasijském prostoru vytvořilo mocenské vakuum, které bylo opět vyplněno až Asyřany za Tiglatpilesara I. (1114-1076 př. n. l.). Tomuto panovníkovi se podařilo znovu rozšířit asyrskou říši až ke Středozemnímu moři První vlnu organizované skupiny poutníků, kteří se vydali přes úžinu Bospor směrem na západ (možná nejdřív severním obloukem, směřujícím pak západním směrem) spojuji se zánikem říše Chetitů (invazí Frýgů) ve 12. stol. př.n.l. Tehdy, v nastalém rozpadu všech státních struktur, zřejmě několik kněží. Kategorie: Dějepis, Profi práce Typ práce: Skripta, učební texty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky o Helénském období.Vhodné především pro získávání hlubších poznatků o daném tématu. Encyklopedii lze též využít při psaní referátů a seminárních prací

dějepis.co

Ruská a britská říše se rozpínaly i po krymské válce, až se dostaly do nového konfliktu. Stalo se tak v oblasti Střední Asie. Započala tzv. Velká hra. Za její klasickou fázi je pokládáno období od rusko-perské smlouvy z roku 1813 do britsko-ruské úmluvy v roce 1907 Sametová revoluce a rozpad Československa. Arabské tažení do Franské říše BazBattles. Ztráty byly pravděpodobně podobné na obou stranách, ale Alexandrova armáda byla větší a dobře motivovaná, takže když pěchota ve středu ustála nájezd těžké kavalérie, mohl využít svých prostředků a přemoci méně.

Izrael: Tisícileté čekání na vlastní stát 100+1

Vážení čtenáři, na svých stránkách vás budeme především informovat o událostech, o kterých naše média částečně nebo zcela mlčí, či je líčí posunutě, polopravdivě nebo dokonce dezinformačně manipulativním způsobem. O objektivnosti českého tisku v německých rukou nemáme žádné iluze. Budeme vás seznamovat s našimi i jinými samizdatovými tisky, které. Pohřební hry je historický román z roku 1981 od Mary Renault , pojednávající o smrti Alexandra Velikého a jeho následcích, postupném rozpadu jeho říše. Jedná se o závěrečnou knihu její trilogie Alexander RE: Alexandrova říše.... rosco 185.?.?.? nebylo tomu tak v dobach monarchie (potentati meli v peneznim systemu pazoury vzdycky) a po zalozeni centralnich bank, ovsem s vyjimkou obcanske valky to v USA 100 let pred 1913 fungovalo perfektne, od te doby uz USA nikdy nedsahly takoveho rustu

Výukový materiál zpracován vrámci projektu EU peníze školá

• Ruská a britská říše se rozpínaly i po krymské válce, až se dostaly do nového konfliktu. Stalo se tak v oblasti Střední Asie. Rozběhla se tzv. Velká hra. Za její klasickou fázi je pokládáno období od rusko-perské smlouvy (1813) do britsko-ruské úmluvy (1907) Bitva u Issu - mozaika z Pompejí podle hypotetické řecké předlohy z let kolem 330 př. Kr. Alexandrův sarkofág - konec 4. stol. př. Kr., nalezený v Sidónu v Sýrii, vlys ukazuje Alexandra na lovu lva, inspirace athénským vlysem z Parthenonu, dochovaná polychromie Pompeje: Alexandrova mozaika z Faunova domu Římská kopie ztracené. Perdikkás byl jeden z generálů Alexandra Velikého, který se stal po jeho smrti regentem říše. Alexandr si ho velmi cenil, dokladem toho je skutečnost, že mu měl na smrtelné posteli předat svůj pečetní prsten Tématu příchodu na svět jsme se v našem Magazínu už věnovali; nyní se zaměříme na odchod z něj.O rozhovor jsme požádali Jana Honzíka, zakladatele Psychoterapeutického centra Lávka, které poskytuje psychologickou a spirituální podporu lidem, pro něž je téma smrti a umírání aktuální.: Pane Honzíku, proč se věnujete zrovna tématu smrti a umírání

www.kajda7.estranky.cz - Dějepis-Starověké řeck

Lýsimachos se však nyní začal cítit ohrožován velikostí Seleukovy říše a uzavřel tudíž proti svému někdejšímu spojenci koalici s Ptolemaiem, jenž mu dal za ženu svoji dceru Arsinoé.Amastris, se kterou se rozvedl, se vrátila do bithýnské Hérakleie.V roce 297 př. n. l. obnovil Antigonův syn Démétrios Poliorkétés nepřátelství a chopil se vlády v Řecku Papežská říše Habsburků, kterou podněcovali k tomu, aby potrestala Srby se rozštěpila a tím de facto osvobodila ortodoxní Slovany z římského jha. Rusko místo toho, aby se vrátilo do lůna římského stáda, se stalo zemí marxistickou, antiklerikální a oficiálně atheistickou. 34.20 Rozpad Belgie. Všechny toto.

Cesta hrdiny | Joseph Campbell. I. ODCHOD. 1. Dobrodružství volá. Hrdinova cesta začíná, když dostane nějaký podnět, aby vykročil z prostředí svého běžného života a setkal se s neznámým. Campbell: První etapa mytologické cesty, kterou označujeme jako volání dobrodružství, znamená, že osud povolal hrdinu a. MURSluS II. (asi 1345-1315) Po rozpadu fryžské říše vzrostl význam říše Lýdů bojoval úspěšně na západě a na východě. MUVA­ pod vládou dynastie Heraklidů. TALUS (1315-1290. Ale Rusko není stát, je civilizací mnoha národů a na začátku 20. století nabídla světu nový globální pořad dne. A ačkoliv se na konci 20. století Sovětský svaz rozpadl, svět sto let po roce 1917 od Ruské civilizace opět čeká nový globální pořad dne. K současné situaci č.4 (132) říjen 2017