Home

Potravní řetězec pastevně kořistnický

Ekologie a životní prostředí - Potravní řetězc

Video: Potravní řetězce - RVP

Potravní řetězec Benátecký čtyřlíste

přes pastevně-kořistnický potravní řetězec (tj. živiny jsou dříve k dispozici primárním producentům) • např. v lese přes 90% biomasy prochází pastevně-kořistnickým potravním řetězcem Poněvadž většina organismů- s výjimkou potravních specialist Potravní řetězec: zjednodušené vyjádření potravních vztahů v ekosystému seřazením jednotlivých druhů tak, že předcházející druh je vždy zdrojem potravy pro druh následující. Rozeznáváme tři typy potravních řetězců: Pastevně kořistnický - od rostlin ke konzumentům Parazitický - od velkých organismů k malým <br> Dekompoziční - od mrtvé organické hmoty k. A. Sestav potravní řetězec ve vodárenské nádrži. Použij organismy z nabídky. Nabídka: plotice, planktonní řasy, dravé ryby (štika, candát, pastevně kořistnický potravní řetězec parazitický potravní řetězec dekompoziční čili rozkladný potravní řetězec Potravní řetězec

TYPY ŘETĚZCŮ Pastevně kořistnický (pastevní) Rozkladný ( dekompoziční) POTRAVNÍ PYRAMIDA EKOTON Společenstva nejsou vždy oddělena přesnými hranicemi. Často přechází jedno společenstvo ve druhé. Hraniční, lemová, kontaktní nebo přechodová pásma se nazývají EKOTONYa společenstva, která tady žijí EKOTONOVÁ potravní řetězec Rozeznávají se 3 zákl. typy p. ř.: a) pastevně kořistnický, vedoucí od rostlin k malým a velkým konzumentům; b) parazitický, od velkých organismů k malým; c) dekompoziční, od mrtvé org. hmoty přes saprobionty k mikroorganismům Potravní řetězce - typy, tok energie, ekologické pyramidy, dekompozice, vztahy mezi pastevně-kořistnický - název napovídá, o jaký se jedná, směrem k predátorům se tu většinou zvětšuje velikost řetězec vede k menší velikosti těl rozkladačů, ale k jejich vysokým počtů

17 Potravní řetězce - zak

potravní řetězec pastevní a kořistnický ? potravní řetězec dekompoziční a rozkladný. Pastevně kořistnický potravní řetězec příklad Potravní řetězec MeziStromy . 3 Pedobiologie saprotrofní potravní retezec Autotrofní (pastevne-koristnický) potravní retezec (grazing food chain, herbivore food chain) 4 saprotrofní potravní retezec Prenos energie v ekosystému Pb hrubá produkce Pn cistá produkce Bio biomasa K1, K2, K3 konzumenti 1.-3. rádu B.

Potravní řetězec popisuje potravní vztahy mezi druhy v ekosystému, tj. které druhy požírají které.Jinými slovy ukazuje, jak se v rámci ekosystému přesunuje biologický materiál a energie z jednoho druhu na druhý. Obvykle se vztah mezi sežírajícím a sežíraným organismem v diagramu znázorňuje pomocí šipky, která reprezentuje přenos biomasy Biotické podmínky života Potravní řetězce Popisuje potravní vztahy mezi druhy v ekosystému, tj. jak se v rámci ekosystému přesunuje biologický materiál a energie z jednoho druhu na druhý Pastevně - kořistnický Dekompoziční (rozkladný) parazitický Potravní řetězec Ekologická pyramida Grafické znázornění vztahů mezi organismy Producenti (zelené rostliny. Parazitní potravní řetězec Řetězec opět začíná zelenými rostlinami (zda jsou krávy parazitem či predátorem lučních bylin je otázka) domácí skot Každý další člen řetězce je parazitem předchozího Potravní síť Pastevně kořistnický řetězec sestaví z nich potravní řetězec Doba trvání: 20-30 minut Pomůcky: obrázky ekosystémů (Příloha 1) a organismů (Příloha 2), kartičky s názvy organismů (Příloha 3) Klíčová slova: potravní řetězec, ekosystém, producent, konzument, destruent Popis: Aktivita probíhá na stanovišti Ekologická pyramida Téma Potravní vztahy ve spole čenstvu Ro čník 1. Autor Inessa Skleni čková Datum výroby 6.6.2013 Anotace Prezentace slouží k rozší ření tématu Spole čenstva a ekosystémy. Je ur čena pro výuku ekologie 1. ro čníku st řední školy

Potravní řetězec (Přírodopis) English Plu

 1. potravní řetězec . Trofický řetězec - přenos látek a energie v ekosystému směřující od autotrofních rostlin, primárních producentů, přes býložravé živočichy, sekundární producenty (konzumenty I. stupně) a masožravé živočichy (konzumenty II. stupně) k dekompozitorům, kteří rozkládají organické látky až na.
 2. potravní řetězec. Russian. Khishchniki, alimentarnaia tsepnaia peredacha. Czech. potravní řetězec. Russian. Peredacha energii cherez pishchu potravní řetězce nejsou izolované, jsou vzájemně propojené a vytvářejí potravní síť. v zásadě existují 3 typy potravních řetězců. pastevně kořistnický
 3. řetězec potravní, ekologie přenos látek a energie z rostlin (primárních producentů) sérií organismů konzumujících a konzumovaných. Rozlišuje se a) řetězec potravní pastevně kořistnický: rostliny - fytofágové - zoofágové.Velikost těla živočichů v jednotlivých potravních úrovních se zvětšuje, jejich početnost se zmenšuje (např. jetel - hraboš polní.
 4. Potravní (trofické) řetězce spojují v jednom směru jednotlivé potravní (trofické) úrovně. Na jednotlivých trofických úrovních je vždy větší část energie nevyužita a jen menší část energie slouží pro výstavbu těla. Základní typy potravních řetězců: Pastevně kořistnický

Co je Potravní řetězec - slovník PŘÍRODA

 1. Potravní vztah mezi organismy můžeme vyjádřit: a/ potravním řetězcem - máme tři základní typy - pastevně kořistnický potravní řetězec, parazitický potravní řetězec, dekompoziční čili rozkladný potravní řetězec. b/ potravní pyramidou (znázorňuje množství) str. 59/obr.9
 2. Pastevně kořistnický potravní řetězec. Začíná živou biomasou zelených rostlin, tedy producenty, které konzumují konzumenti I. řádu - býložravci, kteří se pak stávají potravou konzumentů-masožravců, případně konzumentů-všežravců. Vždy platí, že konzument vyššího řádu má větší tělo (velikost těl se postupně v tomto řetězci zvětšuje), ale.
 3. Potravní řetězce Detritový potravní řetězec Pastevně-kořistnický potravní řetězec Pastevně-kořistnický potravní řetězec - příklady Trofické úrovně Trofické pyramidy Společenstva - příklad společenstev travních porostů v Č
 4. Potravní řetězec =soubor organismů, které jsou na sobě potravně (troficky) závislé. pastevně kořistnický - rostlina => býložravec => drobný masožravec => velký masožravec - př. řasy => drobné ryby => dravé ryby => člově
 5. pastevně-kořistnický: ~ potravní řetězec: rostlina = producent - býložravec (všežravec) = konzument 1. řádu; - konzument 2. řádu (všežravec nebo dravec živící se býložravci) - konzumenti dalších řádů (dravci živící se jinými dravci); organismy na vyšších trofických úrovních spotřebují mnoho organismů na.
 6. Potravní vztah mezi organismy můžeme vyjádřit: a/ potravním řetězcem - máme tři základní typy - pastevně kořistnický potravní řetězec, parazitický potravní řetězec, dekompoziční čili rozkladný potravní řetězec. b/ potravní pyramidou (znázorňuje množství) str. 59/obr.9 Parazitický potravní řetězec
 7. Pastevně-kořistnický - od rostlin ke konzumentům. Velikost těla se zvětšuje směrem k predátorům. Zároveň však klesá počet organismů v jednotlivých stupních potravní pyramidy. Příklad z Ústeckého kraje: plody brusnice borůvky - tetřívek obecný - liška obecná. Parazitický - od velkých organismů k malým.

potravní řetězec Vševěd

Vztahy mezi organizmy v ekosystému - potravní (trofický

 1. eralizace - bakterie) potravní pyramida - spojením potravních řetězc
 2. pastevně - kořistnický potravní řetězec. rozkladný potravní řetězec. parazitický potravní řetězec. potravní síť ekosystému. potravní pyramida. koloběh látek. tok energie. produktivita ekosystému. ekosystém přírodní a umělý. dodatková energie. biom. tundra. tajga. opadavý listnatý les. vždy zelený subtropický a.
 3. Potravní řetězec. zjednodušené vyjádření potravních vztahů v ekosystému seřazením jednotlivých druhů tak, že předcházející druh je vždy zdrojem potravy pro druh následující. Rozeznáváme tři typy potravních řetězců: Pastevně kořistnický - od rostlin ke konzumentům Parazitický - od velkých organismů k malý

Potravní pyramida, potravní řetězec - GVI

- Pastevně kořistnický potravní řetězec - Pampa, step, prérie - Organické a anorganické látky v půdě - Nadmořská výška - Sahara a Sahel - Producenti, konzumenti, rozkladači - Autotrofie a autotrofní organismy, heterotrofie, symbióza a parazitismus (pro zájemce. Potravní řetězec Rozlišujeme tři typy potravních řetězců: a) pastevně-kořistnický potravní řetězec začíná zelenými rostlinami (pro-ducenti), které slouží jako potrava pro býložravé živočichy (konzumenti prvního řádu). Ti slouží dále za potravu masožravcům (konzumenti dru-hého řádu) Pastevně kořistnický potravní řetězec: Od primárních producentů k vrcholným konzumentům, např. kopretina - bělásek - vážka - skokan - užovka - čáp bílý (Máchal 2006 s. 39) Parazitický potravní řetězec Hostitel - parazit - hyperparazit (Máchal 2006 s. 39

3) Charakterizujte pastevně kořistnický potravní řetězec. 4) Jaký rozsah pH mají neznečištěné povrchové vody a co ho ovlivňuje? 5) Popište vertikální teplotní stratifikaci vody. 6) Co je to fytoplankton? Vyjmenujte alespoň tři zástupce. 7) Rozdělte vodní nádrže podle obsahu živin 7. Z následujících živočichů sestavte pastevně kořistnický potravní řetězec. plotice obecná, nitěnka obecná, štika obecná, kormorán velký, okoun říční, orel mořský Řešení: nitěnka obecná, plotice obecná, okoun říční, štika obecná, kormorán velký, orel mořsk Potravní řetězce (otázkový list), 11.- 17. 3. 2020. Co je pastevně kořistnický potravní řetězec? Co je detritový potravní řetězec? Vysvětlete pojmy z potravních řetězců Během existence programu Les ve škole vznikla celá řada výukových materiálů, které si učitelé oblíbili a rádi s nimi dodnes pracují Pastevně kořistnický potravní řetězec. Začíná živou biomasou primárních producentů ( konzumenti (býložravci = herbivoři ( masožravci = karnivoři) Příklad pastevně kořistnického potravního řetězce ve vodním ekosystému. Příklady potravních řetězců v terestrickém ekosystému. Osud energie v potravním řetězc

Z následujících živočichů sestavte pastevně kořistnický potravní řetězec. plotice obecná, nitěnka obecná, štika obecná, kormorán velký, okoun říční, orel mořský 8 POTRAVNÍ ŘETĚZCE •Potravní řetězec tvoří organismy, závislé na sobě výživou. Potravní řetězce jsou rozvětvené a tvoří potravní sítě. Pastevně kořistnický Rostlina → housenka → hmyzožravý pták → dravý pták Producent → konzument I.ř. → konzument II.ř. → konzument III.ř. Rozkladn Ahoj šesťáci, minulou hodinu jsme dokončili jednu část ekologie týkající se ekosystémů. Tento týden jsme měli opakovat testíkem. Vyplňte tyto otázky a zašlete zpět Z vyjmenovahých organismů sestav potravní řetězec pastevně kořistnický: - sýkorka - zelí - kočka - housenka - - larva vážky - perloočka - štika - řasa - plotice

Potravní řetězec - látky a energie zpět do přírody, přesun látek a energie mezi rostlinami (producenty), býložravci, masožravci a rozkladači. Typy: a) pastevně kořistnický b) parazitický c) dekompoziční. Pastevně kořistnický- přenos potravy od primárních producentů přes konzument Potravní vztahy v ekosystémech Typy organismů Autotrofní: jako výživu využívají rozpuštěné minerální látky uhlík získávají z oxidu uhličitého zdrojem energie většinou sluneční záření z látek anorganických vytvářejí látky organické sinice, řasy, vyšší rostliny, některé baktérie Heterotrofní: rozklad organických látek vytvářených autotrofy tyto.

pastevně-kořistnický potravního řetězec: savany s velkými herbivory, až 50 % primární produkce jiné typy savan: převažuje detritový potravní řetězec (žížaly + termiti) adaptace na opakované požáry - semena rostlin vyklíčí jen po přehřátí ohně Pastevně-kořistnický a detritový potravní řetězec, všechny složky soupeří o živiny a energii, nakonec vznikne humus . Hydrologický cyklus = koloběh vod Řešení: pastevně kořistnický potravní řetězec (1, 4), parazitický potravní řetězec (2), dekompoziční čili rozkladný potravní řetězec (3). Úloha 2. V některých vodárenských nádržích je hlavním úkolem udržet co nejčistší vodu a zabránit nadměrnému rozmnožování řa Potravní řetězce pastevně kořistnický od producentů přes fytofágní konzumenty k zoofágním konzumentům řasa →buchanka →ryba →člověk rozkladný (detritový) začíná u odpadů tvorba humusu = humifikace odumřelé rostliny →půdní živočichové → bakterie →humu Create your own diagrams like this for free with Coggle. Use as Template. Public Diagram. made for free at coggle.it. Tok látek. procesy v ekosystémech. potravní pyramida. potravní řetězec. potravní sít

Pastevně kořistnický potravní řetězec příklad

Potravní řetězce jsou navzájem propojeny a vytvářejí složité potravní sítě. Rozlišují se tři základní typy: Pastevně kořistnický řetězec. Producenti (autotrofní zelené rostliny, které jsou zdrojem organických látek) jsou konzumovány konzumenty I. řádu (býložravci Vnitřní dutiny stromu obývá hmyz a roztoči. půdní bakterie producenti konzumenti rozkladači Výživové vztahy organismů bakterie půdní živočichové organické látky anorganické látky producent první konzument další konzument chroust špaček jestřáb Řetězec pastevně kořistnický dub producent první konzument další. pastevně - kořistnický potravní řetězec. rozkladný potravní řetězec. parazitický potravní řetězec. potravní síť ekosystému. potravní pyramida. koloběh látek. tok energie. produktivita ekosystému. ekosystém přírodní a umělý. dodatková energie. biom. tundra. tajga. opadavý listnatý les. vždy zelený subtropický a Potravní pyramida obrázek První patroeditovat editovat zdroj. Poslední obrázek v každém sloupci představuje stadium blastuly. Kvantitativní vztahy mezi trofickými úrovněmi vyjadřují potravní neboli tro- fické pyramidy energeticko-potravní vztahy mezi organismy. pastevně-kořistnický: býložravci → masožravci, většinou tozvětvený. potravní pyramida - spojením.

Potravní řetězec = řada organismů přímo na sebe závislých výživou pastevně kořistnický Od rostlin ke konzumentům; Velikost těla se zvětšuje směrem k predátorům; dekompoziční (rozkladný) Od mrtvé organické hmoty k mikroorganismům; parazitický Od velkých organismů k malý POTRAVNÍ ŘETĚZEC =soubor organismů, které jsou na sobě potravně závislé *pastevně kořistnický řetězec-zvětšuje se velikost a zmenšují se počty. 4.ŘÁDU *rozkladný řetězec. 3.ŘÁDU-vše se nakonec vrátí do půdy. KONZUMENTI 2.ŘÁDU-saprofitismus - typ heteretrofi Potravní řetězec = soubor organismů, které jsou na sobě potravně závislé. pastevně kořistnický: rostlina - býložravec - drobný masožravec - velký masožravec (strom - lýkožrout - hmyzožravý pták - dravec) dekompoziční (rozkladný. Potravní řetězec - energeticko - potravní vztahy - druhy na sobě závislé výživou - potravní řetězec. pastevně kořistnický. dekompoziční (rozkladný) - postupný rozklad mrtvé organické hmoty - např.: saprofágní hmyz → houby → bakterie - rozklad hmoty ve 2 fázích

Potravní řetězce = vyjadřují závislosti jednotlivých druhů z hlediska výživy - 2 typy pastevně kořistnický - charakterizuje posloupnost od rostlin přes býložravce k masožravcům Úkol: Popište potravní řetězce a určete biotop. podhorská louka řetězec A řetězec B moře káně žralok zmije dravá ryb potravní řetězec, trofické vztahy, voj biologický, aplikace - konkrétní případ Jednotlivé potravní řetězce spolu vzájemně souvisejí a některý organismus může být článkem různých potravních řetězců, které tak vytvářejí složité potravní sítě. pastevně kořistnický; rozkladný čili ditritický.

Potravní řetězec - Wikipedi

(cca 5-20 %) vázán na pastevně kořistnický řetězec. • Dekompoziční (detritový) řetězec začíná nekrofágy a saprofágy (např. četné druhy hmyzu a drobných korýšů), kteří odumřelou rostlinnou a živočišnou hmotu narušují, zvětšují aktivní plochu a urychlují tak proces rozkladu Pastevně kořistnický - od rostlin ke konzumentům Parazitický - od velkých organismů k malým Dekompoziční - od mrtvé organické hmoty k mikroorganismům Např. kopretina - bělásek - vážka - skokan - užovka - čáp Potravní řetězec popisuje potravní vztahy mezi druhy v ekosystému, tj. které druhy požírají které Potravní (trofické) řetězce V zelených rostlinách je prostřednictvím chemických vazeb poutána energie světelného záření. Tato energie je v rámci ekosystému postupně uvolňována procesem zvaným fotosyntéza. Během tohoto procesu vznikají za pomoci sluneční energie životně důležité organické sloučeniny pastevně kořistnický potravní řetězec-producenti, konzumenti-malých je více, lovec je velký a je jich málo. parazitický potravní řetězec-malí a početní parazité-max. tři stupně = hostitel, parazit, parazitoid. dekompoziční potravní řetězec • Pastevně-kořistnický - vede od rostlinných producentů přes fytofágní konzumenty k zoofágním predátorům, popř. k člověku. U živočichů se velikost těla zvětšuje, jejich populační hustota naopak zmenšuje. Čím větší je živočich, zejména masožravec, tím větší je jeho revír

St řední škola stavební Jihlava Základy ekologi

Potravní řetězec a potravní sítě • potravní řetězec je tok látek a energií obsažený v chemických vazbách organických. látek mezi producenty, konzumenty a rozkladači, též řada organismů přímo na sobě závislá výživou • a) pastevně kořistnický - producenti (zelené autotrofní rostliny) → konzumenti 1 12. Význam slova 'Potravní řetězec' zjednodušené vyjádření potravních vztahů v ekosystému seřazením jednotlivých druhů tak, že předcházející druh je vždy zdrojem potravy pro druh následující. Rozeznáváme tři typy potravních řetězců: Pastevně kořistnický - od rostlin ke konzumentů A) pastevně kořistnický potravní ř. Zjednodušené schéma je: producent - konzument I. řádu (býložravý) - konzument II. řádu (masožravý). Příkladem je třeba pšenice - hlodavec - kuna. B) detritový (=dekompoziční) potravní ř. Zjednodušené schéma je: producent či konzument - destruent Potravní řetězec. Zjednodušené vyjádření potravních vztahů seřazením jednotlivých organismů tak, že předcházející druh je zdrojem potravy pro druh následující, např. pastevně kořistnický potravní řetězec: rostlina, býložravec, masožravec, vrcholový predátor nazývá se jeho potravní nika - je to zkrátka všechno, co mu právě na daném území slouží k potravě Break: Sukcese je proces, jež představuje změnu vzniku stabilního ekosystému, klimax to je finální fáze sukcese a teď k těm potravním řetězcům v lese: může tam být pastevně kořistnický, dekompoziční i parazitický

Pastevně kořistnický = řetězec vedenou od producentů ke konzumentům ječmen (obilí) → kuře domácí → kuna lesní plankton → býložravé ryby → tuňák → žralok ječmen (obilí) → myš → kočka divoká → vlk často nevede přímo, ale rozvětven Z následujících živočichů sestavte pastevně kořistnický potravní řetězec. plotice obecná, nitěnka obecná, štika obecná, kormorán velký, okoun říční, orel mořský 8. Ke každému státu přiřaďte biom, který je charakteristický pro jeho území. tropický deštný les Keňa step Libye tajga Mongolsko savana Brazílie.

1. pastevně kořistnický: rostlina - býložravec - malý masožravec - velký masožravec 2. rozkladný: postupný rozklad odumřelých organismů za uvelnění látek z jejich těl do prostředí, postupně působí saprofytický hmyz (např. hrobaříci), různé houby a heterotrofní bakteri Otázka: Ekologie Předmět: Biologie Přidal(a): Lenule.d92 EKOLOGIE Věda, která se zabývá vztahy mezi organismy a prostředím, kde žijí náznaky ekologie se objevují již u Hypokrata a Aristotela V 17. a 18. století se Antoni von Leeuwenhoek zabývá vztahy v potravních řetězcích století Charles Darwin 1910 se ekologie stává samostatnou vědou Adaptace = schopnosti organismu. 17. 3. 2020. Co je pastevně kořistnický potravní řetězec? Co je detritový potravní řetězec? Vysvětlete pojmy z potravních řetězc Klíčová slova: producenti, primární konzumenti, sekundární konzumenti, rozkladači Slovník: je na str. 24. Žáci dostanou za úkol obrázky srovnat do schématu podle toho, kdo se kým živí

maturitní otázky, referáty, ukázky příjímacích zkoušek a zkušenosti ze studia - imaturita.c Potravní vztahy mezi organismy jsou příkladem jejich vzájemné závislosti. Jsou 3 skupiny organismy. 1. skupina = producenti (zelené rostliny a sinice) jsou schopné vytvářet živiny - cukry, 2. skupina = konzumenti (živočichové) nemohou vytvářet živiny, 3. rozkladači (houby a bakterie) rozkládají těla uhynulých producentů a konzumentů na jednoduché látky

Potravní řetězec vyjadřuje přesuny látek i energie mezi rostlinami (producenty), býloţravci (konzumenty I. řádu), masoţravci (konzumenty II. řádu) a rozkladači (destruenty). Představte si rostlinu, třeba zelí, které pěstujete na zahrádce. Na tomto zelí hoduje housenka běláska zelného Jak se jmenuje nejdelší kost v těle. kost stehenní - femur - nejsilnější a nejdelší kost v těle, horní epifýza má velkou hlavici kloubu (caput femori), pod tím je zúžení, krček (colum femori) -> časté zlomeniny (hlavice zůstane v acetabulu a oddělí se od femuru) výstupek za hlavicí -> chocholík (trochanter major et minor) -> úpony hýžďových sval Počet žeber je.

PPT - EKOSYSTÉM LES 2 PowerPoint Presentation, freePPT - Potravní vztahy v ekosystémech PowerPoint

POTRAVNÍ ŘETĚZEC - soubor organismů, které jsou na sobě závislé pastevně kořistnický řetězec - velikost těla konzumenta se zvětšuje na začátku více konzumentů a na konci méně konzumentů zelené R → býložravci → masožravci + predátoři řasa → býložravá ryba → dravá ryba → člověk dekompoziční. požíráni. Potravní řetězec má obvykle 4 - 5 článků. Při každém přenosu energie z jednoho článku potravního řetězce na další se 80 - 90% energie ztrácí ve formě tepla. Zbytek slouží pro výstavbu těla. Základní typy potravních řetězců. 1. pastevně kořistnický Postavení populací z pohledu jejich potravní úrovně je znázorňováno tzv.POTRAVNÍ PYRAMIDOU. POTRAVNÍ ŘETĚZCE přenos energie a hmoty v potravě z organismů autotrofních na heterotrofní. tzv. energomateriálový tok - charakteristický pro každý ekosystém. 1.PASTEVNĚ KOŘISTNICKÝ ŘETĚZEC (pastevecko kořistnický Počet článků (trofických úrovní) v pastevně-kořistnickém potravním řetězci bývá v zeměpisných šířkách mírného pásma omezen na 3 až 5, v tropech o něco vyšší. Z celkového množství energie protékající ekosystémem je jen malý podíl fytomasy (cca 5-20%) vázán na pastevně kořistnický řetězec Potravní řetězce (pastevně-kořistnický, parazitický, dekompoziční), příklad potravního řetězce ve vodě a na souši, maximální počet článků v potravním řetězci. Dvouděložné rostliny, charakteristika a hlavní čeledi, zástupci

Potravní řetězec popisuje potravní vztahy mezi druhy v ekosystému, tj. které druhy požírají které.Jinými slovy ukazuje, jak se v rámci ekosystému přesunuje biologický materiál a energie z jednoho druhu na druhý. (pastevně - kořistnický, rozkladně-detritický, parazitický). Přílohy producent, konzument, dekompozitor. V kratších řetězcích je pro vyšší úrovně k dispozici i větší potravní základna. Jsou rozlišovány 3 základní typy potravních řetězců, první dva již byly zmíněny v úvodní kapitole: 1) Pastevně kořistnický řetězec vede od primárních producentů přes konzumenty 1. stupně (fytofágy) k zoofágním predátorům Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Service; Pedagogick diagnostika Pednka 15 3 2014 Rozhovor fz Přes potravní řetězce a řadu konzumentů se prvky dostávají ve finále do nekromasy (odumřelých zbytků rostlin, živočichů, nebo jejich výlučků) na povrch půdy, kde jsou rozkládány působením mikroorganismů - reducentů - opět až na anorganické látky. dlouhý pastevně kořistnický řetězec (síť), zahrnující. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

VY 32 INOVACE 137 - isstbn

Potravní řetězce (pastevně-kořistnický, parazitický, dekompoziční), příklad potravního řetězce ve vodě a na souši, maximální počet článků v potravním řetězci. Vysvětlit termíny karnivorie, herbivorie, koprofagie, nekrofagie - energie protýká ekosystémem v podobě potravních řetězců (pastevně kořistnický, parazitický, detritový), při každém přechodu, z jednoho stupně na druhý, se energie asi z 80 % ztrácí, proto nemůže mít potravní řetězec mnoho článků Jídelníček na týden pro sportovce. Snídaně: krajíc chlebu Šumava (55 g), 1 vejce natvrdo, 10 g másla, džus Svačina: jogurt (150 g), jablko Oběd: pečený losos (100 g) v troubě s tenkým plátkem másla (20 g), mořskou solí a kmínem, 150 g vařených brambor, zeleninový salát Svačina: kefír (200 ml) s příchutí a müsli tyčinka bez polevy Večeře: plněné žampiony. Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Lubomíra Moravcová Název materiálu: VY_32_INOVACE_2_EKOLOGIE_07 Stavba a funkce ekosystému, potravní řetězce Téma sady: Ekologie Obor, ročník: Sociální činnost, Veřejnosprávní činnost, 3. ročník Datum vytvoření: říjen 2013 Anotace: Popis.

PPT - EKOLOGIE PowerPoint Presentation - ID:4437469

Potravní řetězec: producenti > konzumenti > destruenti. Producenty bývají rostliny, konzumenty živočichové, destruenti (rozkladači či reducenti). Od destruentů k producentům dochází k toku energie a živin. Potravní pyramida: na vrcholu je člověk, pod ním všežravci a dravci, pod nimi býložravci a dole rostliny. Způsob EKOLOGIE A JEJÍ ZÁKONITOSTI. Život a podmínky jeho existence. Život: způsob existence vysoce organizované hmoty, který se vyznačuje těmito základními znaky Uloženo v: Podrobná bibliografie; Hlavní autor: Kujanová, Kateřina (Autor) Další autoři: Matoušková, Milada, 1972-(Autor Potravní řetězce jsou navzájem propojeny a vytvářejí složité potravní sítě. Rozlišují se tři základní typy: Pastevně kořistnický řetězec Kategorie: Geografie, Zemědělství Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce obsahuje přednášky o geografii zemědělství.Nabízí přehled funkcí zemědělství a typů zemědělských systémů. Poté zachycuje vývoj zemědělství a současné trendy v zemědělství 47) EKOLOGIE - životní prostředí: 2 složky: a) živá složka: živočichové, rostliny, člověk. b) neživá složka: půda, voda, ovzduš

Potravní pyramida — výživová pyramida podle usda