Home

Počet organických sloučenin

Jergymchem - Alkany, cykloalkany chemie - Organická chemie

Počet organických sloučenin uhlíku je oproti těm anorganickým podstatně vyšší. Zatímco v anorganické chemii lze hovořit o desítkách (nejvýše stovkách) anorganických sloučenin uhlíku, organická chemie zná desítky milionů organických sloučenin uhlíku. Jejich počet již přesáhl hranici 50 milionů I. 3 Názvosloví organických sloučenin S ohledem na velký počet organických látek je bezpodmínečně nutné stanovit pravidla, která umožňují danou sloučeninu jednoznačně pojmenovat. V organické chemii se setkáváme s názvy a) systematickými - názvy vytvořené podle pevných dohodnutých pravide Struktura a izomerie organických sloučenin Kvalitativní a kvantitativní sloení organické sloučeniny je vyjádřeno molekulovým (sumárním) vzorcem, který udává celkový počet atomů v molekule, např. pro benzen je to C 6 H 6, pro ethanol C 2 H 6O. Existuje obrovské mnoství organických sloučenin s identickým molekulovým.

Názvosloví organických sloučenin Tuto kapitolu si můžete snadno dostudovat z libovolné středoškolské učebnice. Opět doporučujeme knihu od autorské dvojice Mareček, počet násobných vazeb a počet cyklů v molekule. Víte-li, jestli je příslušná molekula cyklická, případně kolik cyklů obsahuje, stupeň nenasycenosti. Na složení organických sloučenin se podílí především Uhlík a vodík, méně potom již kyslík, dusík, síra, ale i halogeny, fosfor a další. Obecné vlastnosti organických sloučenin jsou obtížně definovatelné, vzhledem rozsáhlosti organických látek. Poměrně častá je u nich nízká T T i T V, jsou tedy často těkavé. ORGANICKÝCH LÁTEK • Základní pojmy • Obecné schéma •Předběžné zkoušky ve vybraných skupinách sloučenin Základní pojmy organické kvalitativní analýzy = 1 + 0,5 . (2 . počet C + počet N a P - počet H - počet Hal) (kyslík a síra se nezapočítávají Tvorba vzorců organických sloučenin 1. POČET UHLÍKŮ. Je třeba naučit se zpaměti základní řadu uhlovodíků - podle toho poznáte, kolik máte zapsat uhlíků zpět. Stavba molekul organických sloučenin . Vaznost - udává počet vazeb, které atom prvku v molekule sloučeniny vytvoří se sousedními atomy. Např. uhlík je vždy čtyřvazný! ve sloučeninách mají atomy přesně danou vaznost; atomy uhlíku se mohou vázat s dalšími prvky (přehled viz tab.

Struktury organických sloučenin se často znázor-ňují ve zjednodušené po-době pomocí lomených čar. Každý bod zlomu symbolizuje atom uhlíku. Vzorce 2-methylpropanu a propan-1-olu jsou: 1.5 IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN V chemii je možné se setkat se situací, kdy dvě zcela odlišné sloučeniny mají stej 2 Struktura a izomerie organických sloučenin Kvalitativní a kvantitativní složení organické sloučeniny je vyjádřeno molekulovým (sumárním) vzor-cem, který udává celkový počet atomů v molekule, např. pro benzen je to C 6 H 6, pro ethanol C 2 H 6 O >20 milionů identifikovaných sloučenin, malý počet prvků: C, H, O, S, N, S, P Chemie uhlíku: základní stav, C (He): 22s2 2p , excitovaný stav C* (He) 2s1 2p3 Východiska organické chemie: 1 Uhlík je čtyřvazný. 2 Všechny čtyři vazby jsou rovnocenné a kovalentní Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin.Původně se tato věda zabývala studiem látek z oblasti živé přírody, vznikla na přelomu 18. a 19. století jako samostatný vědní obor v souvislosti s rozdělením přírody na neživou (anorganickou) a živou (organickou) Prudký rozmach organické chemie nastal ve druhé polovině 19. století. Počet organických sloučenin není přesně znám. Především díky schopnosti atomů uhlíku tvořit různě dlouhé a rozvětvené řetězce je tento počet velmi vysoký. Zdroje organických látek. příprava z anorganických sloučenin; výroba z přírodních.

Organická Chemie:Úvod - MojeChemi

  1. y.
  2. organických sloučenin dosahuje asi 15 milionů a každoročně se zvyšuje asi o 100 000 nově připravených látek. Počet známých anorganických látek je asi 300 000. Příčiny tohoto rozdí-lu jsou vysvětleny v kapitolách 1.3 a 1.4. 3. Přes značný počet různých organických sloučenin a velmi značné rozdíly ve stav
  3. STRUKTURA ORGANICKÝCH SLOUČENIN počet atomů uhlíku. Názvy alkanů C1-C14 jsou obsaženy v tabulce: 8 Počet atomů uhlíku Název alkanu Počet atomů uhlíku Název alkanu 1 methan 8 oktan 2 ethan 9 nonan 3 propan 10 dekan 4 butan 11 undeka
  4. Jejich zpracováním vzniká velký počet jednodušších základních organických sloučenin používaných přímo, ale hlavně pak jako výchozí suroviny k dalším syntézám. recentní čili soudobé (současné) - vznikají v současnosti a jsou obnovitelné

CH9 - Stavba molekul organických sloučenin Výuka chemie

Organická chemie - Wikipedi

  1. ázvosloví organických sloučenin sumární (součtový) vzorec udává pouze počet atomů, které tvoří molekulu, nevyjadřuje skutečný tvar sloučeniny stejný vzorec může odpovídat více různým molekulám C 6 H 11 Cl konstituční (strukturní) vzorec ukazuje, které atomy jsou jakým způsobem spojeny racionální vzore
  2. U organických sloučenin se obvykle řadí v pořadí uhlík-vodík-ostatní prvky v pořadí vzrůstajících protonových čísel. Číselné indexy u symbolů prvků vyjadřují relativní poměr jednotlivých atomů prvků v dané chemické sloučenině, nikoli nezbytně skutečný počet atomů v molekule
  3. Organická chemie je věda zabývající se studiem struktury, reaktivitou, vlastnostmi, přípravou a použitím organických sloučenin. Organické sloučeniny obsahují zejména - hemoglobinu, Mg - v chlorofylu, halogeny) C, O, H, N, S, P (+ další prvky jako např. Fe - v ORGANOGENNÍ PRVKY Trochu historie: • 16. století.

Tradiční a triviální názvy lze použít jen pro několik stovek organických sloučenin. Přitom počet registrovaných látek, z toho asi 13 milionů organických sloučenin všeho druhu, neustále roste a vyžaduje systematické názvosloví, které slouží chemikům na celém světě k vzájemnému dorozumění Autor knihy: Aleš Mareček; Jaroslav Honza, Téma/žánr: chemické názvosloví - organické sloučeniny, Počet stran: 63, Cena: 69 Kč, Rok vydání: 2014.

MOJE-CHEMIE - Organická Chemi

Název materiálu: Vzorce organických sloučenin. Jazyk: čeština. Očekávaný výstup: Žák dokáže popsat jednotlivé typy vzorců organických sloučenin a vysvětlit rozdíly mezi nimi. Klíčová slova: Racionální vzorec, sumární vzorec,Lewisovy vzorce , charakteristická skupina organických látek byl zaveden do chemie již v roce 1861 Rusem Butlerovem. Ten vyšel z již známé představy o čtyřvaznosti uhlíku a odvodil, že pro určitou sloučeninu není rozhodující jen druh a počet atomů v molekule sloučeniny, ale i to, jak jsou jednotlivé atomy vzájemně pospojovány Bezbřehý počet organických sloučenin je v ní kompenzován jejich rozdělením do tříd na základě oxidačního stupně charakteristických skupin. Největší prostor je věnován tvorbě konstitučních názvů uvedených tříd látek. Vyjadřování struktury sloučenin v prostoru je náplní další kapitoly, která zahrnuje.

• Počet organických sloučenin je mnohem větší než u anorganických sloučenin, a to díky speciální schopnosti atomu uhlíku spojovat se s jinými atomy uhlíku v kruzích, řetězcích a jiných geometrických formách. Dnes je nám známo více než 10 milionů organických sloučenin ORGANICKÉ SLOUENINY díky schopnosti atomu uhlíku tvořit různě dlouhé a rozvětvené řetězce je tento počet organických sloučenin velmi vysoký Společné vlastnosti většiny organických sloučenin: • Nízká teplota tání a varu • Zahříváním na vyšší teploty se rozkládají • Nevedou elektrický prou

Didakta - Chemie | Výukové programy a výukový software pro

Stručné základy názvosloví Organické chemie / Studijní

Kromě uhlíku jsou v organických sloučeninách nejčastěji prvky: vodík, dusík, kyslík, síra, fosfor a halogeny - tedy na rozdíl od anorganických sloučenin poměrně málo prvků periodické soustavy, přesto je počet organických sloučenin nesrovnatelně větší (v současné době přesahuje 20 milionů) Organické reakce. Reakce organických sloučenin mají také reaktanty a produkty, ale reaktanty dělíme podrobněji na: substrát - obvykle ho bývá nadbytek a jde většinou o tu složitější látku; činidlo - to, co nás v reakci zajímá (s různými substráty to často reaguje stejně), bývá to ta jednodušší látk

Struktura organických sloučenin Stavba elektronového obalu atomu uhlíku: Z(C) = 6 A(C) = 12 počet protonů = 6 počet elektronů = 6 počet valenčních elektronů = 4 (2s2 2p2) Vazebné možnosti atomu uhlíku atom uhlíku v základním stavu má konfiguraci 6C : 1s2 2s2 2p2 , což by umožňovalo vytvořit jen dva překryvy atomových. málo rozpustné ve vodě, rozpustné v organických rozpouštědlech nevedou elektrický proud citlivé na světlo a teplo mohou být nebezpečné toxické hořlavé korozivní a žíravé nebezpečné pro zdraví Stavba molekul organických sloučenin Vaznost udává počet vazeb, které atom prvku v molekule vytváří se sousedními atomy

ELU

Z přírody známe jen asi dvacet organických sloučenin obsahujících atomy fluoru. Člověk jich ale syntetizoval mnohem víc a organofluorová chemie dnes představuje významný obor s aplikacemi v technice, farmacii, agrochemii, makromolekulární chemii a dalších oblastech. Nesmíme však zapomínat ani na rizika, jež některé z těchto sloučenin představují pro životní. - celkový počet atomů prvků - uspořádání atomů prvků - charakteristické skupiny atomů prvků. Rozdělení organických sloučenin Organické sloučeniny Uhlovodíky Derivát počet kovalentních vazeb vycházejících z atomu; pro většinu prvků v organických sloučeninách je tento počet stálý: V současnosti existují desetitisíce anorganických sloučenin, ale organických sloučenin jsou miliony (díky jedinečné schopnosti uhlíku vytvářet řetězce s obsahem 2-tisíce uhlíkových atomů

a počet organických sloučenin je uvedena níže. S rostoucím n roste počet organických sloučenin se stejným stechiometrickým vzorcem. Tyto organické sloučeniny se liší strukturou, fyzikálními a chemickými vlastnostmi . Molekulový vzorec Molpher & molpher-lib. Chemický prostor je množina všech možných stabilních organických sloučenin. Jeho velikost je enormní, např. počet sloučenin s molekulovou hmotností menší než 500 Da se odhaduje na 10 60.Naprosto drtivá většina těchto struktur však nebyla dosud ani navržena, natož pak syntetizována a charakterizována Prudký rozmach organické chemie nastal ve druhé polovině 19. století. Počet organických sloučenin není přesně znám. Především díky schopnosti atomů uhlíku tvořit různě dlouhé a rozvětvené řetězce je tento počet velmi vysoký Názvosloví organických sloučenin Uhlovodíky Uhlovodíky patří mezi nejjednodušší organické sloučeniny. Jsou tvořeny výhradně atomy uhlíku a vodíku. Tři vlastnosti uhlíku, kterých je využito v organické chemii, si ve stručnosti zopakujeme. Zaprvé se jedná o čtyřvaznost (atomy uhlíku jsou tedy v 1. excitovaném stavu) udávají počet atomů v molekule. udávají vazebné poměry. Molekuly organických sloučenin jsou složeny kromě uhlíku a vodíku ještě z: dusíku, kyslíku. síry, halogeny. olova, vzácné plyny. První uměle vytvořená organická sloučenina: Močovina. Anestetika. Plasty. Kromě uhlíku se organické sloučeniny skládají hlavně.

Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka uvádí téma vlastnosti organických sloučenin.Seznamuje nejen se zásadami strukturní teorie a vazbami v molekulách organických sloučenin, ale také s vlastnostmi kovalentních vazeb, isometrií a typy vzorců Vzorce organických sloučenin. stechiometrický vzorec např. ethan: CH 3 udává poměr atomů jednotlivých prvků ve sloučenině - vezmeme molekulový vzorec a zkrátíme ve středoškolské chemii nepříliš používaný; molekulový vzorec např. ethan: C 2 H 6 je hodně užívaný udává skutečný počet atomů jednotlivých prvků. = chemie sloučenin látek obsahujících vazby C−H Spálením 1 g neznámé organické sloučeniny vzniklo 1,375 g CO 2,1,125 g vody a žádný jiný produkt. Vypočítejte hmotnosti uhlíku a vodíku ve vzorku a určete, zda sloučenina obsahuje Kolik existuje izomer.

Počet stran 120 EAN 9788026614425. - vlastnosti, zdroje a způsoby použití organických sloučenin, - zajímavosti, - názvosloví a reakční schémata, - barevné fotografie a snad vtipné ilustrace Formát:A4 Počet stran:244 Vazba:Brožovaná V publikaci je stručně a přehledně vysvětleno (a na mnoha příkladech názorně předvedeno) tvoření názvosloví organické chemie podle novelizovaných pravidel IUPAC. Vzorce a názvy jednotlivých skupin organických sloučenin jsou přesně logicky odvozeny a uspořádány do tabulek. Hledáte Názvosloví organických sloučenin od Karolína Sezemská? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí 97 % 49 300 recenzí Možnosti. dopravy 6 výdejních míst. Chemie - Názvosloví organických sloučenin - Jaroslav Honza,... 76 Kč. Doprava 79 Kč Skladem. Koupit na Heurece. Do obchodu Booktook.cz. Koupit na Heurece. Varianta v obchodě Booktook.cz

Izomerie organických sloučenin. Izomerie je vzájemný stav dvou či více sloučenin obsahující stejné atomy ve stejném počtu (mají stejný sumární vzorec), které se od sebe liší pouze strukturním uspořádáním atomů v molekule. Nice work Nejstarší názvosloví organických sloučenin je triviální (tradiční), vznikalo v době, kdy lidé ještě neznali strukturu sloučenin, a proto je pojmenovávali udává počet jednotlivých atomů v molekule. V organické chemii je pořadí prvků takové, že po značkách C a H následují ostatní značky podle abecedy (př. Tyto vazebné možnosti jsou příčinou existence velkého množství organických sloučenin. V současné době přesahuje jejich počet 15 milionů. Organická chemie je perspektivním oborem, který zásadním způsobem vstupuje do života moderní společnosti. Dílčí lekce. Minulost a současnost organické chemi Sloučenin organických, přirozených a umělých, známe dnes již množství ohromné, totiž hodně přes 100.000. Číslo to daleko převyšuje počet veškerých posud poznaných sloučenin ostatních prvků dohromady a jest způsobeno zvláštní schopností atomů uhlíku vázati se v řetězce, které často dosahují značné délky Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin. Původně se tato věda zabývala studiem látek z oblasti živé přírody, vznikla na přelomu 18. a 19. století jako samostatný vědní obor v souvislosti s rozdělením přírody na neživou a živou

Chemický vzorec - Wikipedi

4) Napište vzorce organických sloučenin: á 1 BOD Thiofen Adenin 2,4,6-tribromfenol Močovina 5) Zapište elektronovou konfiguraci iontu a určete počet jeho protonů, neutronů a elektronů: 2 BODY 16 2-8 O 6) Vypočítejte kolik molekul dusíku je za normálních podmínek obsaženo v 50 litrech dusíku. Předpokládejte, že dusík se chová jako ideální plyn Volné pokračování publikací Chemické prvky kolem nás a Chemické sloučeniny kolem nás - anorganika se zaměřuje na představení organických sloučenin nejen v podobě vzorců a chrakteristik, ale taktéž zajímavostí a jejich praktického využití. Na stránkách této knihy jich představujeme několik desítek Př. 1: Vypočítejte, kolik gramů uhličitanu vápenatého je nutno navážit pro přípravu 80 gramů CaO. Řešení: 1. způsob: Vyjdeme z chemické rovnice CaCO 3 → CaO + CO 2. m(CaO) = 80 g. M(CaO) = 56,1 g/mol. Podle vztahu vypočítáme látkové množství CaO. n(CaO) = 1,426 mo Určeno pro: Střední škola. Formát: B5 (16 x 23 cm) Počet stran: 61. O učebnici. Chemické názvosloví organických sloučenin se stále vyvíjí. Naše učebnice respektuje poslední názvoslovnou úpravu navrženou komisí International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) v roce 1993

Úvod do organické chemie - Barviva A Pigment

Kategorie organických sloučenin [editovat | editovat zdroj]. Třídění v systému organických sloučenin vychází ze tří základních hledisek. Organické sloučeniny podle struktury [editovat | editovat zdroj]. Prvním hlediskem je struktura uhlíkového skeletu molekuly, kterým rozumíme sled mezi sebou přímo vázaných uhlíkových atomů.Ty mohou vytvářet buď otevřené. Měření vodivosti organických vodivých sloučenin Ondřej Bílý 2013 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na měření vodivosti organických vodivých sloučenin. Konkrétně je v práci řešena struktura, fyzikální vlastnosti organických materiálů a jejich další využití

Názvosloví organických sloučenin Systematické substituční základní název odvozený od homologické řady uhlovodíků + koncovky + předpony + číslice uvádějící polohy a počet složek a polohy násobných vazeb Např. 2-propanol, 2-oxobutana Tradiční a triviální názvy lze použít jen pro několik stovek organických sloučenin. Přitom počet registrovaných látek, z toho asi 13 milionů organických sloučenin všeho druhu, neustále roste a vyžaduje systematické názvosloví, které slouží chemikům na celém světě k vzájemnému dorozumění. Systematické názvosloví představuje soubor zásad a pravidel. Vzorce a modely organických sloučenin, jiné způsoby znázornění struktury molekul organických sloučenin, izomerie v organické chemii. 4 Právě u těch byla pozorována vyšší mortalita během hospitalizace. 20,5 % pacientů bylo před přijetím na JIP doma připojeno na kyslík, což spolu s vážnějšími příznaky CHOPN také. 2. Základy stereochemie organických sloučenin. Znázorňování struktury organických molekul (typy vzorců, projekce, modely, 3D-prezentace). Polymerie a izomerie (konstituční, geometrická, optická). Konformace organických sloučenin. 3. Reakce organických sloučenin. Klasifikace organických reakcí. Reakce homolytické a.

ORGANICKÝCH SLOUČENIN (ÚVOD DO STEREOCHEMIE) Patrik PAŘÍK Katedra organické chemie Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice nám. Čs. legií 565 532 10 PARDUBICE patrik.parik@upce.cz _____ Tato přenáška byla přednesena počet atomů) M + 60: C. 2. H. 4. O. 2. Názvosloví anorganických sloučenin. A. Výklad a ukázkové příklady. Soli se odvozují od kyselin náhradou vodíku kationtem (nejčastěji kovu). Soli bezkyslíkatých kyselin byli sice probrány v 3. a 4.lekci (halogenidy, sulfidy a další binární sloučeniny), ale iontový přístup je často výhodnější. Název mají složený.

Prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc., (*1956) vystudoval organickou chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V Ústavu organické chemie VŠCHT vede skupinu organofluorové chemie. Zabývá se využitím fluorových separačních metod pro separaci a recyklaci vysoce fluorovaných homogenních katalyzátorů, metatezí. Uvedeny jsou rovněž poslední úpravy názvosloví organických sloučenin, součástí knihy je i etymologický slovníček. Profesor Josef Pacák v knize publikuje i své názory na reaktivitu nevazebných elektronových párů, na stabilitu chemických částic a na termodynamické zákonitosti, jimiž se jejich proměny řídí Reakce organických sloučenin. Organické sloučeniny se vyznačují velkým počtem různorodých reakcí. Obecně platí, že většina reakcí organických sloučenin probíhá pomaleji než reakce sloučenin anorganických. Některé jsou uskutečnitelné jen za vysokých tlaků a teplot, jiné vyžadují použití katalyzátor

vod do chemie organickch slouenin Vaznost poet kovalentnchPPT - Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálnímACTELLIC 50 EC 5lFluorescence – WikiSkripta

Organické sloučeniny, organická chemie, složení, vlastnosti a zdroje organických látek; Sledovat - TEAMS - FORMS - bude zadán test; Stavba molekul organických sloučenin (Uč. str. 33) Vaznost atomů v organických sloučeninách . vaznost udává počet vazeb, které atom prvku tvoří se sousedními atom Toxicita vybraných organických sloučenin. Ekotoxikologie. 12. Chemická ekotoxikologie, testy OECD, toxicita živých organismů (živočichů a rostlin), toxicita alkaloidů, plísní, hub, léků, toxické působení při jejich průmyslovém zpracování a toxicita z nich vyráběných produktů. 13. Max. počet bodů. Obsah předmětu: Názvosloví v organické chemii, systém CAS, základní typy organických sloučenin a příklady Aromatický stav, definice, vliv na reaktivitu. Polyaromatické uhlovodíky, jejich environmentalistika. Základní strukturní efekty v organických sloučeninách; vliv na vlastnosti a chování sloučenin